Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości do dzierżawy - obręb Mokrzyska-Bucze

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.

 
1.Numer działki ewidencyjnej Þ   1629/15
2.Powierzchnia dzierżawy Þ    200,0 m2
3.Numer księgi wieczystej Þ    TR1B/00051350/9
4. 5.Położenie Opis nieruchomości - obręb Mokrzyska-Bucze . Teren jest sklasyfikowany jako PsIV. 
6.Forma dzierżawy Þ    tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawyÞ    urządzenia telekomunikacyjne – wieża antenowa telefonii komórkowej 
8.Stawka czynszumiesięcznego za 1,0 m2 nettoÞ     13,289 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości - wg przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury 
9Termin wnoszenia opłatÞ    do 20-go dnia każdego miesiąca z góry 
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej  wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS  stosowniedo art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2018r. poz.2204 z późn.zm.) W sytuacji,gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.Waloryzacja będzie uwzględnionaw fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowyw formie aneksu. 
11Czas trwania dzierżawy – do dnia 30 kwietnia 2024 roku