Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
24.10.2019

18 / 2019. Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (WL-RB ).poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpOgłoszenie nr 510227508-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.Burmistrz Brzeska: Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia:nieobowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej (url): www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCYI.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowaSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska.Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):ZP.271.2.18.2019.ZMII.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlaneII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu wojennym nr 276 z okresu I wojny światowej w Brzesku ul. Czarnowiejska. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Prace wstępne (przygotowanie terenu). 2) Remont muru kamiennego (tzw. ściana pomnikowa oraz fragmenty najbardziej zniszczone ok. 40 mb) 3) Remont kamiennej bramy z basztami. 4) Konserwacja pomnika centralnego i pergoli. 5) Konserwacja mogił oficerskich. 6) Remont nagrobków żołnierskich i odtworzenie 101 tabliczek inskrypcyjnych. 7) Konserwacja metalowych krzyży i elementów metalowych przy bramie. 8) Konserwacja elementów drewnianych i metalowych krat. 9) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po wcześniejszym uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym.II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:nieII.5) Główny Kod CPV: 45453000-7SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAZamówienie z wolnej rękiIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupównieIII.3) Informacje dodatkowe:SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21/10/2019IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 274988.94Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1w tym:liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nieNazwa wykonawcy: Konsorcjum: Kwadrat Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum i Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych Maciej Mazur - UczestnikEmail wykonawcy:Adres pocztowy: ul. Dietla 56/1 - Kwadrat Sp. z o.o. ul. Plac na Groblach 8/5 - Renovatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych Maciej MazurKod pocztowy: 31-029Miejscowość: KrakówKraj/woj.: małopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEMCena wybranej oferty/wartość umowy  320000.00Oferta z najniższą ceną/kosztem 320000.00Oferta z najwyższą ceną/kosztem 320000.00Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwaWykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘIV.9.1) Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zastosowano tryb z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 3 uPzp ponieważ ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia (stan muru, bramy wejściowej i schodów coraz bardziej zagraża odwiedzającym cmentarz a chcąc skorzystać z zewnętrznego dofinansowania wymagana jest natychmiastowa realizacja zadania),co wspólnie powoduje, że przy takich zaistniałych, złożonych warunkach, których zamawiający nie mógł przewidzieć nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówień. Dodatkowo w wyniku negocjacji ofertę cenową ustalono o 80 000,00 zł korzystniej niż proponowana najniższa cena we wcześniej przeprowadzonym przetargu nieograniczonym._______________________________________________________________________Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (WL-RB ).45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.ZP.271.2.18.2019.ZM z dnia 24 października 2019 roku