Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
08.10.2019

14 / 2019. Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia – Plik PDF. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGIPoniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp.Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house.I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:Gmina Brzesko –  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 100,Fax 14 66 30 545.Adres strony internetowej: www.brzesko.pl.II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA„Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020”.CPV- 90 62 00 00-9 /usługi odśnieżania/CPV- 90 63 00 00-2 /usługi usuwania oblodzeń/Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku i w Jadownikach zgodnie z załącznikiem Nr 1, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania.I strefa – 101 880 m² – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego,II strefa – 81 195 m² – utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego,III strefa – 53 040 m² – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego.Zakres robót obejmuje:1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi,2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi,3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi,4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach,5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci. III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:Nazwa i adres:Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Umowa z dnia 6 listopada 2019 roku.IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).Uzasadnienie:Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy PZP osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  2. b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  3. c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.V. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY:czas trwania umowy od 07.11.2019r. do 15.04.2020 r.VI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ( Art. 66 ustawy PZP):nie publikowano. VI-2. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( Art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP):BZP – Ogłoszenie nr 510244380 -N-2019 z dnia 14-11-2019 r.Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP._________________________________________________________________________Informacja o udzieleniu zamówieniaCPV- 90620000-9 – usługi odśnieżaniaZPK.271.2.14.2019.ZM z dnia 14 listopada 2019 roku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-U ).poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpZamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house.Ogłoszenie nr 510244380-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.Burmistrz Brzeska: Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej (url): www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu:PRZETARGI/Profil NabywcyI.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowaSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020.Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):ZP.271.14.2019.ZMII.2) Rodzaj zamówienia:UsługiII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku oraz w Jadownikach zgodnie z wykazem, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania. I strefa – 101 880 m2 – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego II strefa – 81 195 m2 – utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego III strefa – 53 040 m2 – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego Zakres robót obejmuje: 1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi 2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi 3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi 4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach 5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieciII.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:nieII.5) Główny Kod CPV: 90620000-9Dodatkowe kody CPV:  90630000-2SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAZamówienie z wolnej rękiIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupównieIII.3) Informacje dodatkowe:SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  06/11/2019IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 194444.44Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1w tym:liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nieNazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w BrzeskuEmail wykonawcy: zarzad@bzk.com.plAdres pocztowy: ul. Słowackiego 1Kod pocztowy: 32-800Miejscowość: BrzeskoKraj/woj.: małopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEMCena wybranej oferty/wartość umowy  210000.00Oferta z najniższą ceną/kosztem 210000.00Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210000.00Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwaWykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘIV.9.1) Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka (in house)  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o._________________________________________________________________________Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-U ).CPV - 90620000-9 usługi odśnieżaniaZP.271.2.14.2019.ZM z dnia 14 listopada 2019 roku Plik PDF - Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Postępowanie Nr 14. INFORMACJA – wolna ręka – usługiponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpZamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house(poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp) – usługiNr sprawy: ZP.271. 14.2019.ZMINFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  - USŁUGII) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGOGmina Brzesko, ul. Głowackiego 51, 32-800 BrzeskoII) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:„Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2019/2020”CPV-  90 62 00 00-9 /usługi odśnieżania/CPV-  90 63 00 00-2 /usługi usuwania oblodzeń/Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku oraz w Jadownikach zgodnie z wykazem, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania.I strefa – 101 880 m2 - utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowegoII strefa – 81 195 m2 -  utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowegoIII strefa – 53 040 m2 - utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowegoZakres robót obejmuje:1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieciIII) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA210 000,00 zł - nettoSłownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100IV)  NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIABrzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., 32-800 Brzesko, ul. Słowackiego 1V) PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKIZgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko.Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki  ( Akt notarialny z dnia 11.05.2015r. Repertorium A Numer 1703/2015) który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (§1),Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie, których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.VI)  PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWYCzas trwania umowy od 1.11.2019r. do 15.04.2020r.VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP._________________________________________________________________________Informacja – wolna ręka – usługiCPV-  90 62 00 00-9 (usługi odśnieżania)ZP.271.2.14.2019.ZM z dnia 8 października 2019 roku.