Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XII sesja rady miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Brzesku na 25 września (środa)  2019 r.,  godz. 13.00 w sali obrad UM w Brzesku,  ul. Głowackiego 51.

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie stypendiów burmistrza Brzeska za wyróżniające wyniki sportowe.
 4. Wnioski i pytania do posłów, senatorów, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, starosty brzeskiego, komendantów powiatowych policji i straży pożarnej.
 5. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji z 28 sierpnia 2019 r.
 6. Sprawozdanie burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie burmistrza Brzeska z realizacji uchwał rady miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 8. Informacja przewodniczącej rady miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.
 9. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy Brzesko za I półrocze 2019 roku –wyrażenie opinii.
 10. Zapoznanie się ze stanem realizacji oraz podejmowanymi działaniami związanymi z realizacją  „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z elementami programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Brzesko (przyjętego uchwałą Nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2015 r. z późn.zm.).
 11. Wysłuchanie informacji na temat funkcjonowania SP ZOZ w Brzesku.
 12. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brzesko na rok 2019;
  • zmiany uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z 30 stycznia 2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności gminy Brzesko;
  • wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  • zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
  • utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie Centrum Obsługi Oświaty” oraz nadania jej statutu;
  • regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brzesko;
 
 1. Interpelacje radnych.
 2. Zapytania radnych.
 3. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy i odpowiedzi na nie.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad sesji.
Protokół  z obrad sesji rady miejskiej  jest  wyłożony do wglądu w biurze rady - p.130 UM w Brzesku.Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku,  mgr Maria Kądziołka