Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości - działka nr 2342/1

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko, położonej w Brzesku, oznaczonej jako działka nr 2342/1, obr. Brzesko-miasto o powierzchni 0,9197 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00059627/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

 1. Zabudowana murem ogrodzeniowym oraz piwnicą -„lodownią”, nieruchomość zlokalizowana jestw południowo zachodniej części miasta w sąsiedztwie ulicy Barona Jana Göetza (prowadzącej do Pałacu Göetza), ulicy Mickiewicza i rzeki Uszwicy. Od strony ulicy Mickiewicza jest otoczona murem ogradzającym Park Goetza. Nieruchomość sąsiaduje z historyczną bramą wjazdową na teren parkui przylegającą do niej kordegardą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi historyczną i integralną część parku wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr Kl.V-WK-114/7/58 z dnia 26 maja 1958r. Zgodniez inwentaryzacją teren działki jest porośnięty drzewami w których dominują rodzime gatunki liściastew liczbie 241 egzemplarzy. Wielkim walorem działki są dwa szpalery grabów wzdłuż ulicy Barona Göetzai przy skarpie nad Uszwicą, które mają charakter planowanej kompozycji. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją nr OZT.MSz.073/33/10 z dnia 28.06.2010r., wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości pod warunkami określonymi w tej decyzji, to jest :- zachowania parkowego charakteru przedmiotowej działki,

   - utrzymania istniejącej zieleni, z możliwością usunięcia drzew chorych, zagrażających bezpieczeństwu,- opracowania inwentaryzacji drzewostanu,- przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych drzewostanu na podstawie wymienionej inwentaryzacji drzewostanu,- wykluczenia możliwości zabudowy działki obiektami kubaturowymi,- termin wykonania prac: 2 lata od nabycia nieruchomości.Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm), dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach. Nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim działań inwestycyjnych i remontowych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Na przedmiotowej działce istnieją ruiny lodowni dworskiej oraz mur ogrodzeniowy. Obiekty te nie są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, jednak z racji swej lokalizacji na terenie wpisanym podlegają ochronie konserwatorskiej.

Dostęp do dróg publicznych – ulica Barona Jana Göetza w obrębie parku i ulica Mickiewicza. Otoczenie korzystne, w pobliżu pałacu Göetza i zabudowań hotelowych. Granica działki wzdłuż muru jest ustalona. Kształt zbliżony do trapezu. Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.

 1. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98 dnia 15.06.1998r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
 2. Elementy infrastruktury technicznej (gaz, energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) znajdują się na nieruchomości i w jej sąsiedztwie.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 5. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem nr 187/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 15 lipca 2019 r.
 6. Cena wywoławcza 300 000,00 zł.Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10aw związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
 7. Wadium: 30 000,00 zł.
 8. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winnydokonać wpłaty wadium (w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu 07.11.2019 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 2342/1, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 9. Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (w pokoju nr 100), powiat Brzesko, woj. małopolskie.
 10. Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 11. Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis,o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013 r.).
 12. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 kodeksu cywilnego) winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.
 13. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium w sposób opisany w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związanez nieruchomością.
 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.
 16. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku,  ul. Głowackiego 51,  tel. (014)68-65-170  ( pokój 117).

Regulamin