Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Sprzedaż nieruchomości położonej w Okocimiu

Burmistrz Brzeska ogłasza:  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 80/15 i  80/16 o łącznej powierzchni 0,2870 ha, położonej w obrębie Okocim, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą Nr TR1B/00063051/0 własności Gminy Brzesko.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 80/15 i 80/16 o łącznej powierzchni 0,2870 ha położona na terenie miejscowości Okocim  w powiecie brzeskim, województwie małopolskim, zlokalizowana jest przy ul. Goetzów Okocimskich, w pobliżu centrum wsi Okocim, około 3 km na południe od centrum miasta Brzeska. Kształt nieruchomości nieregularny nie ograniczający  możliwości inwestycyjnych. Teren pochyły porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami, w północnej części nieruchomości płyty betonowe.

Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Goetzów Okocimskich

Teren średnio zurbanizowany otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty użyteczności publicznej (kościół, szkoła, hala sportowa), a także tereny niezagospodarowane rolne i leśne.

Nieruchomość widokowa.

Dobry dostęp do mediów.

Nieruchomość  położona w terenie osuwiskowym częściowo sklasyfikowanym jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz częściowo  w terenie sklasyfikowanym jako tereny osuwisk aktywnych.

Przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków  geologiczno-inżynierskich dla realizacji inwestycji.

Dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Dla nieruchomości wydana została Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska z dnia 02.10.2017 r.  znak: ITK.III.6730.76.2017.PP ustalająca warunki zabudowy o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, oraz decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska z dnia 28.12.2018 r. znak: ITK.III.6730.236.2018.PP  ustalająca warunki zabudowy o funkcji usługowo-handlowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Cena wywoławcza     -   146.000,00   złotych

do której doliczony będzie podatek  VAT w wysokości  23 %

Wysokość  wadium   -     14.600,00  złotych

Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 80/15 i 80/16 o łącznej powierzchni 0,2870 ha odbędzie się w dniu 13 września 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 – Sala Obrad

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Szczurowa w takim terminie, aby w dniu 4.09.2019  r.  cała  kwota znajdowała się na rachunku bankowym, oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związanie z nieruchomością.

Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzeskuul Głowackiego 51 pokój 116 lub telefonicznie (14) 68-65-127. Treść ogłoszenia, regulamin przetargu wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.brzesko.pl  menu: nieruchomości, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulamin przetargu