Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 188/2019

Zarządzenie nr 188/2019 burmistrza Brzeska z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie: wykonania uchwały nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) §5 ust. 9 uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2003 r., Nr 138 poz. 1843 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§1.

W wykonaniu uchwały Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko, położonej w Brzesku, wpisanej do rejestru zabytków, oznaczonej jako działki nr nr: 2337/1, 2337/8 (powstała z podziału działki nr 2337/5), obręb Brzesko-miasto, o łącznej powierzchni 0,8827 ha, objętych księgą wieczystą nr TR1B/00055563/3 – podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.

  1. Cenę wywoławczą opisanej w §1. nieruchomości ustala się w wysokości 1 812 000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemset dwanaście tysięcy 00/100).
  2. Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

§3.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§4.

Traci moc zarządzenie nr 216/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały nr XVIII/130/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

§5.

Traci moc zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Brzeska z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie położonych w Brzesku: zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brzesko, wpisanej do rejestru zabytków, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 2337/1 i 2337/5 o łącznej powierzchni 1,0669 ha objęte KW TR1B/00055563/3, oraz udziału wynoszącego 65/100 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brzesku, wpisanej do rejestru zabytków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2337/4 o powierzchni 0,0262 ha objęta KW TR1B/000/61979/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w/w udziału w gruncie.

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Zarządzania Mieniem.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIK