Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zarządzenie burmistrza Brzeska nr 187/2019

Zarządzenie nr 187/2019 burmistrza Brzeska z dnia 15 lipca 2019 r.  w sprawie: wykonania uchwały nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) §5 ust. 9 uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2003 r., Nr 138 poz. 1843 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 §1.

W wykonaniu uchwały Nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu, położonej w Brzesku stanowiącej własność Gminy Brzesko, zabudowanej nieruchomości, wpisanej do rejestru zabytków, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2342/1, obręb Brzesko-miasto, o powierzchni 0,9197 ha, która powstała w wyniku podziału działki nr 2342, obręb Brzesko-miasto, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00059627/8 – podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  §2.

  1. Cenę wywoławczą opisanej w § 1. nieruchomości ustala się w wysokości300 000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
  2. Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

  §3.

            Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

  §4.

Traci moc zarządzenie nr 206/2015 Burmistrza Brzeska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXII/162/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

 §5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Zarządzania Mieniem.

 §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIK