Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Debata nad raportem o stanie gminy Brzesko za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej  w  Brzesku raport o stanie gminy Brzesko za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie gminy Brzesko za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Termin sesji zostanie podany do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Brzesko odbędzie się 21 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca  2019 r. ( środa ), do godziny 1530 w pok. nr 130 Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Raport o stanie Gminy Brzesko-rok 2018

Przewodnicząca RadyMiejskiej w Brzesku/-/ Maria Kądziołka