Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nabór ławników sądowych

Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja ławników sądowych. Na nową kadencję 2020-2023 Kolegium Sądu Okręgowegow Tarnowie ustaliło, że Rada Miejska w Brzesku wybierze następującą ilość ławników:•    do orzekania w Sądzie Rejonowym w Brzesku   - 6 osób;•    do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy  - 4 osoby;•    do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie - 3 osoby.Ławnikiem może być wybrany ten, kto:1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnychi obywatelskich,2)    jest nieskazitelnego charakteru,3)    ukończył 30 lat,4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Gminie Brzesko co najmniej od roku,5)    nie przekroczył 70 lat,6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.Ławnikami nie mogą być:1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem   przestępstw i wykroczeń,4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,6)    duchowni,7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,9)    radni gminy, powiatu i województwa.Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Brzesku prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Brzesko, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:1)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby, która powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia,5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wnioskuo wydanie dowodu osobistego.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdejz pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.Komplet dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Brzesku pok. 130 lub przesłać pocztą na adres. Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty można pobrać na stronie www.brzesko.pl lubw Urzędzie Miejskim w Brzesku pok. 130.Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.Rada Miejska będzie zasięgać od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawione zostaną bez dalszego biegu.Karta zgłoszeniaLista osób zgłaszającychOświadczenie kandydata 1Oświadczenie kandydata 2Karta zgłoszenia,klauzula informacyjna, lista osób zgłaszajacych,   oświadczenie kandydata1, oświadczenie kandydata2