Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

VIII sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 3 ust.1 regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do statutu gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.), zwołuję VIII  sesję Rady Miejskiej w Brzesku na dzień 29 maja ( środa)  2019 roku, o godzinie 13.00.  Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i pytania do posłów, senatorów, radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, starosty brzeskiego.
 4. Informacja na temat uwag wniesionych do protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 27 marca 2019 r.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Zapytania radnych.
 7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy i odpowiedzi na nie.
 8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 9. Sprawozdanie burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie burmistrza Brzeska z realizacji uchwał rady miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 11. Informacja przewodniczącej rady miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.
 12. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Brzesko za rok 2018 i zamierzeniami na rok 2019.
 13. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2018.
 14. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w gminie Brzesko.
 15. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe.
 16. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń sportowych za rok 2018.
 17. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
 18. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Brzesko.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej gminy Brzesko na 2019 rok.
 • zmiany uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.
 • zmiany nazwy części ulicy „Ludowej” na ulicę „ Ojca Franciszka Wody” w Mokrzyskach.
 • przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania drogą krajową.
 • przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania drogą krajową.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad Sesji.
   Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Brzesku -    mgr Maria Kądziołka