Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji zdrowia pomocy społecznej i rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu 16 maja  2019 roku (czwartek), o godzinie 12.00 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51, sala posiedzeń komisji.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Brzesko.
  4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.
  5. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP w Brzesku za rok 2018.
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Brzesko za rok 2018.Formy wsparcia i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych oraz narkotyków. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  7. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń sportowych za rok 2018.
  8. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za 2018 rok.
  9. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018.
  10. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisję.
   Przewodnicząca Komisji                                                                                                                                                                                              Maria Kucia