Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że   posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 10 maja   2019 roku (piątek), o godzinie  9.00w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej kwestii, a także informacji o stanie mienia jednostki samorządu. Ponadto przygotowanie i przedstawienie komisji do zaopiniowania wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla burmistrza Brzeska oraz jego przesłanie w celu zaopiniowania wniosku przez RIO i przedłożenie go radzie miejskiej.
  4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.
  5. Sprawozdanie z działalności miejskiej biblioteki w Brzesku  za rok ubiegły.
  6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Brzesko.
  7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za rok 2018.
  8. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń sportowych za rok 2018.
  9. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018.
  10. Sprawy bieżące - analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisję.
 Przewodniczący Komisji    Rewizyjnej RM w Brzesku -  Piotr Duda