Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
25.04.2019

6 / 2019. Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko oraz z PSZOK w Brzesku.

Treść ogłoszenia 2019 / S 010-129-316937 – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.Informacja o udzieleniu zamówienia - Plik PDF.INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGII. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:Gmina Brzesko – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 6865172, Fax 14 6630545, e-mail: odpady@um.brzesko.plAdres strony internetowej: www.brzesko.plII. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIACPV- 90.50.00.00-2Nazewnictwo wg CPV: Usługi związane z odpadamiPrzedmioty dodatkowe:CPV: 90.51.10.00-2Nazewnictwo wg CPV: Usługi wywozu odpadówCPV: 90.51.31.00-7Nazewnictwo wg CPV: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowychCPV: 90.51.20.00-9Nazewnictwo wg CPV: Usługi transportu odpadów90.51.40.00-3Nazewnictwo wg CPV: Usługi recyclingu odpadów1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r, poz. 1454 z późn. zm. ), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz Uchwałą Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” i przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października  2017 roku oraz przepisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.2.Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzesku, znajdującego się w Brzesku, ul. Przemysłowa 11.III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Umowa z dnia 24 czerwca 2019 roku.IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  2. b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  3. c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o. V. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY: czas trwania umowy od 1.07.2019r. do 30.06.2020r.VI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ( Art. 66 ustawy PZP): nie publikowano.VII.INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( Art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP):  
  1. Ogłoszono w BZP nr 510134707-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
  2. Wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE – ID:2019-093381
w dniu 3.07.2019 r.Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – wolna ręka – usługipowyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpOgłoszenie nr 510134707-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.Burmistrz Brzeska: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko oraz z PSZOK w Brzesku.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:nieobowiązkoweOgłoszenie dotyczy:zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej (url): www.brzesko.plAdres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: Przetargi / Profil NabywcyAdres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:www.brzesko.pl menu: Przetargi / Pozycja Nr 6I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowaSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko oraz z PSZOK w Brzesku.Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):OS. 272.12.2019.DZII.2) Rodzaj zamówienia:UsługiII.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r, poz. 1454 z późn. zm. ), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz Uchwałą Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” i przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku oraz przepisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. 2.Odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzesku, znajdującego się w Brzesku, ul. Przemysłowa 11.II.4) Informacja o częściach zamówienia:Zamówienie było podzielone na części:nieII.5) Główny Kod CPV: 90500000-2Dodatkowe kody CPV:  90511000-2, 90513100-7, 90512000-9, 90514000-3SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAZamówienie z wolnej rękiIII.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupównieIII.3) Informacje dodatkowe:SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  24/06/2019IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 4490740.67Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1w tym:liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:nieNazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w BrzeskuEmail wykonawcy:Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1Kod pocztowy: 32-800Miejscowość: BrzeskoKraj/woj.: małopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEMCena wybranej oferty/wartość umowy  4849999.92Oferta z najniższą ceną/kosztem 4849999.92Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4849999.92Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwaWykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘIV.9.1) Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka (in house)  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12  ustawy Pzp.IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki: 1.a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 2.b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, 3.c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o._________________________________________________________________________Informacja – wolna ręka – usługiCPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadamiZP.271.2.6.2019.ZM z dnia 3 lipca 2019 rokuInformacja z otwarcia ofert – Postępowanie Nr 6.Informacja o zamiarze zawarcia umowy - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.INFORMACJA – wolna ręka – usługipowyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp.INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  USŁUGI  W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:Gmina Brzesko – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzeskuul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.NIP 869-10-002-648, REGON: 851661139Tel. 14 6865172,Fax 14  6630545, e-mail: odpady@um.brzesko.plAdres strony internetowej: www.brzesko.plII. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIACPV- 90.50.00.00-2Nazewnictwo wg CPV: Usługi związane z odpadamiPrzedmioty dodatkowe:CPV: 90.51.10.00-2Nazewnictwo wg CPV: Usługi wywozu odpadówCPV: 90.51.31.00-7Nazewnictwo wg CPV: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowychCPV: 90.51.20.00-9Nazewnictwo wg CPV: Usługi transportu odpadówCPV:90.51.40.00-3                                                                                                                                                                                                              Nazewnictwo wg CPV: Usługi recyclingu odpadówPrzedmiotem zamówienia jest:1. Realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1454 z późn.zm. ), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz Uchwałą Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” i przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku oraz przepisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października  2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.2. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzesku, znajdującego się w Brzesku, ul. Przemysłowa 11.III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:4 671 555,56  złIV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA:Nazwa i adres:Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, NIP 869-000-31-89, REGON 85003597,  32-800 Brzesko, woj. małopolskie.V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm. ).Uzasadnienie:Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i  spełnione są łącznie następujące warunki:a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,b)  ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.Ponadto, zgodnie  z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy  Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.VI. Termin realizacji i czas trwania umowy:   01.07.2019r. – 31.06.2020r.VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.VIII. Na miniPortalu prowadzonym przez UZP wyedytowany został formularz postępowania.IX . Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP._________________________________________________________________________Informacja – wolna ręka – usługiCPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadamiZP.271.2.6.2019.ZM z dnia 24 kwietnia 2019 roku