Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

VII Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję VII  Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień 24 kwietnia ( środa )  2019 roku o godzinie 13.00.    Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.
 6. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.
 10. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym.
 11. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na rok 2019;
 1. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2018 r.;
 1. Bezpieczeństwo – zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży Pożarnej.;
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;
 • zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku;
 • emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 • zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
 • zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;
 • zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;
 • Przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;
 • Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie„ Brzesko – Granice”;
 • zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „ Tarnowska Organizacja Turystyczna”;
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad Sesji.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku           mgr Maria Kądziołka