Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

VI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję VI  Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 27 Marca ( środa )  2019 roku o godzinie 13.30.   Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek obrad sesji :

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 30 stycznia i 6 lutego 2019 r.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Zapytania radnych.
 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.
 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od dnia 30 stycznia 2019 r.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Informacja na temat planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2019 roku w Gminie Brzesko.
 12. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019 wraz z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej – stan realizacji i przygotowań.
 13. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;
 • zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
 • zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników;
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
 • zmiany uchwały nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia 21 marca 1990 r;
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.;
 • zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat;
 • wyboru radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe;
 • powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji zadania pn.”partnerski projekt montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.”
 • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad Sesji.

Protokoły z obrad sesji odbytych w dniach 30 stycznia i 6 lutego 2019 roku  są wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brzesku p. nr 130.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

          mgr Maria Kądziołka