Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie

Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 28.04.2014 r. w sprawie  ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie

Na podstawie art. 36a ust. 1, wz. z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie, której siedziba mieści się przy ul. Św. Stanisława 5, 32 – 823 Szczepanów – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Konkurs, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Brzeska, której skład osobowy zostanie określony odrębnym zarządzeniem. 

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku: www.brzesko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Załącznik do zarządzenia

Nr 121/2014 Burmistrza Brzeska

z dnia 28.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Brzeska

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
  2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,

g)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j)      oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 )

k)    oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela                   ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  • o)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  1. Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu umożliwiającym telefoniczny kontakt ze składającym ofertę z dopiskiem  „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie” w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku: www.brzesko.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Brzesku).

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.