Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZESKO

OGŁOSZENIE BURMISTRZ BRZESKA    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzesko”    w obrębie geodezyjnym  Brzesko, Jasień i Okocim.

 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego – sala narad, o godzinie 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Brzeska, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, z  podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 maja 2014 r.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

G M I N Y  BRZESKO

PROJEKT ZMIANY NR 1

Zmiany wprowadzono kursywą i oznaczono je cyfrą „1” w indeksie górnym

USTALENIA STUDIUM – WNIOSKI KOŃCOWE

sporządzony na kopii części tekstowej Studium pn.”Ustalenia Studium – wnioski końcowe” uchwalonego Uchwałą Nr XL/286/98 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15.czerwca 1998 r. 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZESKO w obrębie geodezyjnym Brzesko, Jasień i Okocim

Zagospodarowanie przestrzenne - mapa

Zmiany studium

RYS.rar

ZAŁACZNIKI.rar

UCHWAŁA NR....................RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dn.............................

w sprawie:  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzesko

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.  z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Brzesku  uchwala co następuje:         § 1.Uchwala się  zmianę Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko,  uchwalonego uchwałą Nr XL/286/98 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 czerwca 1998 r. zwaną dalej Studium.§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:1)      załącznik Nr 1 - część graficzna obejmująca rysunek w skali 1:10000 pn. „Kierunki rozwoju przestrzennego”.2)      załącznik Nr 2  - część tekstowa  p.n. „Ustalenia Studium-wnioski końcowe „§ 3. Zmiana Studium:1)      obejmuje fragmenty obszaru gminy oznaczone na rysunku, o którym mowa w § 2 pkt 2 zgodnie z jego legendą, granicami  zmiany Studium,2)      wprowadzone na rysunku,  o którym mowa w § 2 pkt 2  uzupełniające oznaczenia określono w jego legendzie,3)      została wprowadzona  kursywą w części tekstowej, o której mowa w  § 2pkt 1 i oznaczona cyfrą „1” w indeksie górnym.         § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.