Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zarządzenie Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku

Zarządzenie  Dyrektora  Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku z dnia  11 marca 2014 r.  w sprawie: przeznaczenia do wynajmu powierzchni użytkowej  w lokalu stanowiącym własność Gminy Brzesko.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art.35 ust.1 i 2 w związku z art. 4 pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz.651 z późn. zm.) 

Dyrektor BOSiR w Brzesku zarządza co następuje:

 

§ 1

 Przeznacza się do wynajmu w trybie bezprzetargowym  powierzchnię użytkową o powierzchni 3 m2 stanowiącą część nieruchomości zabudowanej obiektem Krytej Pływalni położonej w Brzesku, przy ul. Wiejskiej 12, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 800,799,798,797,796/1, 795/1, 794/1-             w celu zainstalowania 3 szt. Urządzeń (tj. 1 kawowe oraz 2 snakowe )  

§ 2

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1,a szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ds.tech.BOSiR  

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Dyrektor BOSiR

mgr Marek Dadej

Załącznik nr 1do Zarządzenia Dyrektora BOSiR w Brzesku

nr 03/2014  z  dn. 11-03-2014 r.

Dyrektor BOSiR w Brzesku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący powierzchni użytkowej w budynku własności Gminy Brzesko przeznaczonej do wynajmu

 
1Położenie Brzesko, ul. Wiejska 12 –położony na parterze obiektu Krytej Pływalni BOSiR – 1m2 ,położony na I piętrze Krytej Pływalni BISiR- 2m2
2.Numer działki ewidencyjnejNr księgi wieczystej800,799,798,797,796/1, 795/1, 794/1Þ
3.Powierzchnia użytkowa przeznaczona do wynajmu3,00m2
4.Opis przedmiotu najmu Najem dotyczy powierzchni użytkowej lokalu, znajdującego się na parterze (1m2) i I piętrze (2m2) obiektu Krytej Pływalni BOSiR.Wyposażenie przedmiotu najmu:Najemca ma zapewnioną możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody.W kwocie czynszu zawarto opłaty za mediaPrzedmiot najmu jest ogrzewany centralnym ogrzewaniem wspólnym z całym obiektem. Za centralne ogrzewanie nie są pobierane dodatkowe opłaty.
 5.Przeznaczenie przedmiotu najmuZainstalowanie urządzeń (automatów ) do sprzedaży napoi gorących, zimnych i przekąsek6.Forma wynajmutryb bezprzetargowy7.Stawka czynszu miesięcznego za 1,0 m2 netto173,30 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy8.Termin wnoszenia opłatdo dnia 10-go każdego miesiąca z góry, .9.Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku, począwszyod 2015 roku, stosownie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanego przez Prezesa GUS .Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.10Czas trwania najmudo trzech lat  Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Sekretariat Krytej Pływalni BOSiR, Brzesko ul. Wiejska 12  , tel. 0-14- 68-65-002