Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 9q ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594), oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Minister Infrastruktury i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 19 lutego 2014 r., znak: DOIl-llleb/BOII-3eb-772-63-325/13/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 5/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r., znak Wl-VIII.747.3.19.2012, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku Brzesko Okocim - Biadolmy od km 52,1 do km 59,2" w zakresie: układu torowego i odwodnienia torów, obiektów inżynieryjnych, obiektów drogowych i przejazdów, urządzeń sterowania ruchem, sieci trakcyjnej, sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych, sieci sanitarnych i odwodnienia terenu, peronów, małej architektury, obiektów kubaturowych, ekranów akustycznych, nasadzeń, w ramach zamierzenia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - Granica Państwa, na odcinku Bochnia - Biadolmy w km 39,000 - 61,300 w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków - Rzeszów, etap III".

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, pok. 1041, l piętro, w godzinach od 9.00 do 15.30 oraz w urzędzie gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, tj. w Urzędzie Miasta Brzesko oraz Urzędzie Gminy Dębno.