Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA

Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1594 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r.  poz. 267),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

ZAWIADAMIA

 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Horosiewicza, przedstawiciela firmy ARCADIS Sp. z o.o. Biuro Infrastruktury Kolejowej we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław, z dnia 18 listopada 2013 r. przekazany za pismem data jak wyżej, znak: AI/K/WR-MH/10.000384.0120/2059/2013 (złożonym w Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie dnia 19 listopada 2013 r.), uzupełniony i skorygowany za pismem z dnia 17 lutego 2014 r. znak: AI/K/WR-MH/10.000384.0120/247/2014 (złożonym w Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie dnia 18 lutego 2014 r.) oraz za pismem z dnia 24 lutego 2014 r. znak: AI/K/WR-MH/10.000384/287/2014 (wpływ w tym samym dniu), o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku kolejowego Brzesko Okocim – Biadoliny w km 52,100 – 59,200” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka na odcinku Bochnia - Biadoliny w km 39,000 - 61,300 w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" oraz o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji.

 Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na następujących działkach, zlokalizowanych w województwie małopolskim, na terenie powiatu brzeskiego:

a) Gmina Brzesko, obręb m. Brzesko:

działki nr: 2978, 2837/1, 2837/2, 2842, 2879/2, 2881/2, 2884/2, 2885/2, 2887/2, 2888/2, 2891/2, 2893/2, 2894/4, 2895/6, 2897/2, 2898/4, 2900/2, 2901/9, 2901/7, 2904/2, 2905/2, 2909/2, 2910/2, 2911/2, 2912/2, 2913/2, 2914/2, 2917/2, 2920/2, 2921/2, 2922/2, 2923/2, 2928/2, 2929/2, 2930/2, 2937/2, 2965/2, 2966/2, 2967/2, 2968/2, 2969/2, 2970/2, 2971/2, 2972/2, 2973/2, 2975/1, 2975/2, 2976, 2977, 2979, 2980, 2990/1, 2990/2, 2991, 2992/1, 2992/2;

b) Gmina Brzesko, obręb Jadowniki:

działki nr: 163/2, 210/2, 211/2, 212/5, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 248/2, 249/2, 251/2, 252/2, 253/2, 254/2, 255/2, 278/2, 280/2, 281/2, 282/2, 283/4, 283/6, 284/2, 285/2, 286/2, 292/2, 297/2, 329/2, 330/2, 331/2, 333/2, 334/2, 335/2, 336/2, 337/2, 338/2, 339/2, 340/2, 341/2, 342/2, 343/6, 343/8, 343/10, 343/12, 652, 687/2, 688/4, 688/6, 689/2,690/2, 691/2, 692/2, 693/2, 694/2, 695/2, 696/2, 697/2, 698/2, 699/2, 700/2, 718/2, 719/2, 720/2, 721/2, 722/2, 723/4, 724/2, 873/8, 879/2, 6121/2, 6122/2, 6123/4, 6124/2, 6125/2, 6126/2 , 6127/2, 6128/2, 6129/2, 6314/2;

c) Gmina Brzesko, obręb Szczepanów:

działki nr: 690/2, 690/3, 690/4, 692/2, 693/2, 694/5, 694/7, 694/9;

d) Gmina Brzesko, obręb Sterkowiec:

działki nr: 296/2, 323, 51/5, 219/1, 219/2, 220, 289/2, 296/3, 297/1, 298/3, 298/5, 299/1, 300/1, 301/3, 301/5, 302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 308/2, 309/1, 310/1, 311/1, 311/2, 312/1, 313/1, 322/1, 322/2, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 336/1, 337/1, 338/1, 339/3, 339/4, 345, 384/4, 384/5, 385, 386/1, 386/2, 387/5, 387/6,  388/1, 389/1, 390/3, 390/4, 390/5, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2, 397/1, 397/3, 398/1, 401/1, 401/3, 402/1, 402/3, 403/1, 403/3, 403/4, 404, 405/1, 406, 407/1, 408/1, 409/1, 410/3, 505/1, 506/1, 507/1, 508/1, 509/1, 510/1, 511/1, 512/3, 512/5, 514/1, 515/1, 517/1, 518/3, 518/4, 518/5, 518/6, 519, 520/1, 520/2, 522/1, 565, 613/1, 617/1, 618/1, 619/1, 620/1, 622/1, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 637/1, 638/1, 639/1;

e) Gmina Brzesko, obręb Wokowice:

działki nr: 848/4, 848/5, 848/7, 935/1;

f) Gmina Dębno, obręb Maszkienice:

działki nr: 15, 5/1, 6/1, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 16, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/3, 21/5, 22/1, 23/1, 24/6, 25/1, 47/1, 47/2, 63/4, 63/6, 65/1, 66/3, 66/5, 67/1, 68/1.

 Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), obejmuje ponadto działki zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu brzeskiego:

a) Gmina Brzesko, obręb m. Brzesko:

działki nr: 2881/1, 2914/1, 2917/1, 2920/1, 2921/1, 2966/1, 2967/1, 2968/1, 2965/1, 2970/1,

b) Gmina Brzesko, obręb Jadowniki:

działki nr: 686, 692/1,

c) Gmina Brzesko, obręb Szczepanów:

działki nr: 212/3, 213, 214/1, 214/2, 694/4 , 693/1,

d) Gmina Brzesko, obręb Sterkowiec:

działki nr: 336/2, 327/2, 326/2, 325/2, 324/2, 388/2, 389/2,

e) Gmina Dębno, obręb Maszkienice:

działki nr: 5/2, 6/2.

 Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa, mogą w tej sprawie, począwszy od dnia ukazania się obwieszczenia, zapoznać się z zakresem przedmiotowej inwestycji i aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5 – 9, pokój 115, numer telefonu (14) 696 31 99,  w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki w godz. 9:00 - 17:00, w pozostałe dni, tzn. od wtorku do piątku godz. 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze Obwieszczenie Wojewody podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku i Urzędu Gminy Dębno, a także na wywieszeniu na tablicach ogłoszeń tych gmin (właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej), na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Tarnowie i na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego oraz w prasie lokalnej.

                                                                                             Wojewoda Małopolski