Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyska – Bucze”

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyska – Bucze” w granicach obszaru górniczego „Mokrzyska II” w miejscowości Mokrzyska, gmina Brzesko”,  którego wnioskodawcą jest: SUPER KRUSZ” Spółka z o. o. 32-130 Koszyce, ul. Rynek 14.

 

BURMISTRZ BRZESKA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 - cyt. dalej jako UUOŚ), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

W dniu 11 stycznia 2012 r. na wniosek SUPER KRUSZ” Spółka z o. o. 32-825 Borzęcin, Waryś 313a (aktualny adres: 32-130 Koszyce, ul. Rynek 14), Burmistrz Brzeska wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:„Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mokrzyska – Bucze” w granicach obszaru górniczego „Mokrzyska II” w miejscowości Mokrzyska, gmina Brzesko” .

W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w  Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, I piętro pok. 109, gdzie pozostaje ona do wglądu.Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ustnie do protokołu w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51,   I piętro pok. 109 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: cr.komunalne@brzesko.pl - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Brzeska w toku w/w postępowania. Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 25 lutego 2014 roku.