Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  PRACY  W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, ul. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO - poborca (1/2 etatu) w Biurze Egzekucji Administracyjnej.Data ogłoszenia: 19 luty 2014 r.Wykształcenie: co najmniej średnie1.    Wymagania niezbędne:A)    Obywatelstwo polskie.B)    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.C)    Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.D)    Cieszy się nieposzlakowaną opinią.A)    Minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji na stanowisku poborcy skarbowego lub w dziale egzekucji podatkowej lub sądowej.B)    Prawo jazdy kat. B.C)    Dysponowanie własnym samochodem osobowym do celów służbowych.D)    Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy KPA.2.    Wymagania dodatkowe:A)    Biegła znajomość obsługi komputera.B)    Samodzielność i stanowczość w podejmowanym działaniu.C)    Wysoka kultura osobista.D)    Odporność na trudne sytuacje zawodowe.3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:A/ Badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej.B/ Prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stosowanie wszystkich środków egzekucyjnych.C/ Realizowanie przydzielonych tytułów wykonawczych poprzez pobranie gotówki, wydawanie prawidłowo wystawionych pokwitowań z kwitariusza na pobranie kwoty.D/ Terminowe rozliczanie się z pobranych należności przez wpłatę na konto Urzędu.E/ Orzekanie w sprawach egzekucji administracyjnej.F/ Wnioskowanie do sądu o wyjawienie przez dłużnika majątku.G/ Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania powstania zaległości zagrożonych przedawnieniem.H/ Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego i relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych celem udokumentowania prowadzonego postępowania egzekucyjnego.I/ Dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanego w celu zapobiegnięcia udaremnienia egzekucji.J/ Przeprowadzanie wywiadu w terenie w celu pozyskania informacji o zobowiązanym.4.    Warunki pracy:Praca  biurowa, stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon), praca w terenie. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.  Występują bariery architektoniczne utrudniające dostępdo pomieszczeń biurowych (brak windy).Godziny pracy: 20 godzin w tygodniu do indywidualnego ustalenia.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Urzędzie Miejskim w Brzesku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.5.    Wymagane dokumenty:A)    List motywacyjny.B)    Życiorys – curriculum vitae.C)    Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia.D)    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.E)    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.F)    Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.G)    Oświadczenie o treści:„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).H)    Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz 1458 z późn. zm.).Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do  7 marca 2014 r.(decyduje data stempla urzędu pocztowego).pod adresem:Urząd Miejski w Brzeskuul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101)32-800 Brzeskoz dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko poborcy w Biurze Egzekucji Administracyjnej”Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym fakcie informowane listownie lub drogą e-mailową.O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6863100 wew.114.