Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nabór w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunalnej

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko - podinspektor (1/2 etatu) w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunalnej (Referat Budownictwa i Inwestycji Komunalnych). Data ogłoszenia: 20 stycznia 2014 r.

Wykształcenie: wyższe

        1.    Wymagania niezbędne:

A)      obywatelstwo polskie,

B)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

C)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

D)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

E)       uprawnienia budowlane architektoniczno – urbanistyczne.

         2.    Wymagania dodatkowe:

A)      udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z nadzorowaniem  działań związanych z urbanistyką lub wykonywaniem prac budowlanych, bądź koordynowaniem, projektowaniem prac budowlanych,

B)      Znajomość ustawy prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym

C)      Biegła obsługa komputerowych programów biurowych.

D)      Prawo jazdy.

         3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A/   Opiniowanie ofert inwestycyjnych w zakresie rozwoju architektonicznego Gminy Brzesko.

B/   Opiniowanie koncepcji projektów architektonicznych.

C/ Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzjio ustaleniu warunków zabudowy.

D/ Udział w pracach związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Gminy Brzesko.

E/ Udział w pracach związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Gminy Brzesko.

F/ Przygotowywanie materiałów koncepcyjnych w zakresie architektury.

G/ Nadzór nad działaniami związanymi z ładem urbanistycznym na terenie Gminy ze szczególnym uwzględnieniem:

- ładu przestrzennego i architektury obiektów,

- wymogów ochrony środowiska przyrodniczego,

- wymogów osób niepełnosprawnych,

- wymogów ochrony konserwatorskiej i dóbr kultury.

H/ Nadzorowanie lokalizacji reklam, szyldów, kolorystyki elewacji oraz innych elementów architektury i urbanistyki, związanych z estetyzacją miasta.

I/ Rozpatrywanie wniosków senatorów, posłów, radnych, komisji rady, organizacji społecznych mieszkańców oraz przygotowywanie propozycji dotyczących ładu urbanistycznego na terenie Gminy.

J/ Przyjmowanie stron, udzielanie im niezbędnych wyjaśnień i informacji oraz załatwianie skarg i postulatów przekazanych do rozpatrzenia.

K/ Współdziałanie z innymi wydziałami w celu prawidłowej i skutecznej realizacji zadań Urzędu.

L/ Przestrzeganie zasad wynikających z obowiązujących w Urzędzie instrukcji kancelaryjnej, archiwizacyjnej dokumentów.

Ł/ Przygotowanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i jej komisji w zakresie działania referatu.

        4.    Warunki pracy:

Praca  biurowa, stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, telefon), praca w terenie. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.  Występują bariery architektoniczne utrudniające dostępdo pomieszczeń biurowych (brak windy).

Godziny pracy: 20 godzin w tygodniu do indywidualnego ustalenia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Urzędzie Miejskim w Brzesku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

         5.    Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
  1. Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia.
  2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
   1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
   2. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
    1. Oświadczenie o treści:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.).

 1. Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz 1458 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do  31 stycznia 2014 r.

(decyduje data stempla urzędu pocztowego).

pod adresem:

Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101), 32-800 Brzesko

z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunalnej- Referacie Budownictwa i Inwestycji Komunalnych”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym fakcie informowane listownie lub drogą e-mailową.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6863100 wew.114.

ZARZĄDZENIE NR 17/2014

BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 20.01.2014

W sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunalnej, Referacie Budownictwa i Inwestycji Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Brzesku. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  podinspektor w Wydziale Infrastruktury Techniczneji Komunalnej, Referacie Budownictwa i Inwestycji Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Brzesku.2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do  niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko powołuje się Komisję Rekrutacyjną  zwaną „Komisją” w następującym składzie: 
 1. Pan Stanisław Sułek – Sekretarz Gminy – Przewodniczący Komisji
 2. Pan Bogdan Dobranowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej – Członek Komisji
 3. Pan Antoni Staszczyk – Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Komunalnych – Członek Komisji
 4. Pani Iwona Owca – Kierownik Zespołu ds. Kadr – Sekretarz Komisji
 

§ 3.

1. Postępowanie przed Komisją jest jednoetapowe.2. Nabór obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktuz kandydatem oraz weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.3. Szczegółowe zasady postępowania Komisji określa Regulamin naboru pracownikówna wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Brzesku oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko wprowadzony Zarządzeniem Nr 288/2009 Burmistrza Brzeskaz dnia 01 grudnia 2009 r. z późn. zm. 

§ 4.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu ds. Kadr. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.