Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515z późn. zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień:   30 marca 2016 roku ( środa) o godzinie 10.00.    Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miejskiego  w Brzesku ul. Głowackiego 51

 Proponowany porządek obrad sesji : 
  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Interpelacje Radnych.
  4. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
  5. Zapytania Radnych.
  6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
  7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
  8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od  ostatniej sesji.
  9. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
10.Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2016 wraz z informacją nt. planów przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów przeznaczonych pod tzw. ”Strefy Aktywności Gospodarczej”.( Inf. email)11.Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalony na podstawie przeglądu po okresie zimowym.( Inf. email)12.Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach w Brzeskich Placówkach Oświatowych w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem hali sportowej przy PSP Nr 3 w Brzesku. ( Inf. email)13.Podjęcie uchwał w sprawach:1)  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;2)  zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;3)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;4)  zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;5)  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.6)  zmiany zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży;7)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze nieograniczonego przetargu ustnego;8)  zmieniającą uchwałę Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”;9)  zmieniającą uchwałę Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko –  Dzielnica Przemysłowa”.14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.15.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.16.Wolne wnioski i zapytania.17.Zamknięcie obrad sesji.  

Z poważaniem

 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej    w Brzesku 

                                                                                                   mgr Krzysztof Ojczyk