Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Otwarty konkurs ofert w zakresie Profilaktyki Uzależnień - Przeciwdziałania alkoholizmowi.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Brzeska z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w roku 2016 w zakresie Profilaktyki Uzależnień - Przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) w wykonaniu uchwały Nr XIX/140/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2016 i uchwały Nr XVI(112)2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, zarządzam co następuje:

 §1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie Profilaktyki Uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§2

Szczegóły konkursu określone są w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Ogłoszenie o konkursie będzie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik do     ZARZĄDZENIA NR 55/2016                                                       Burmistrza Brzeska z dnia 22.03.2016 r.

 BURMISTRZ BRZESKAOGŁASZA:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie:

 1. Rodzaj zadań
Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki Uzależnień „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” Zad.1Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Brzesko, w tym promocja trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu polegająca na organizowaniu jego alternatywnych form między innymi: imprez i zajęć o charakterze: kulturalnym, turystyczno – krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym. Zad.2Organizacja różnych form spędzania czasu wolnego, w tym dofinansowane wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzesko/ pochodzących z różnych środowisk wychowawczych, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka/ wrazz realizacją programu profilaktyki uzależnień. Termin realizacji zadań od daty zawarcia umowy  do  15 grudnia 2016 r.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresuProfilaktyki Uzależnień „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi”- 150.000,00 zł:W roku 2015 na realizację tego rodzaju zadań publicznych udzielono organizacjompozarządowym wsparcia finansowego w wysokości 220.000,00 zł2. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.).3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 15.30 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25) listownie (nie decyduje data stempla!) lub osobiście na adres Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko w zaklejonej kopercie opisanej „Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z zaznaczeniem numeru zadania. Każda z organizacji może złożyć najwyżej jedną ofertę do każdego z ogłoszonych zadań.W związku z powyższym informuję,  iż wszystkie działania realizowane w ramach ogłoszonego zadania należy uwzględnić w jednej ofercie.Komplet dokumentów można pobrać pod adresem internetowym: www.brzesko.pl lub osobiście u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w Brzesku pok.103.4. Otwarcie ofert oraz ocena nastąpi  do dnia 15 kwietnia 2016r.
 • 5.     Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, oraz dołączyć:
- aktualny statut podmiotu (w przypadku kiedy oferta jest składana pierwszy raz) - aktualny odpis z rejestru,-  sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2015 (w przypadku krótszej działalności - za cały okres działalności),-  kserokopie kwalifikacji kadry realizującej zadanie,- program profilaktyki realizowany w ramach zadania.6.     Oferta powinna zawierać m.in.:- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (z uwzględnieniem wkładu własnego),-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,-  informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych/ wykaz kadry i uprawnienia, oraz ilość wolontariuszy/ zapewniających wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,-  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi  w dniu 22 kwietnia 2016 r.7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie przez podmiot uprawniony do otrzymania dotacji podlegają zwrotowi i nie są przedstawione Komisji Oceniającej do rozpatrzenia.
 • 8. Burmistrz Brzeska na podstawie opinii Zespołu Oceniającego, powołanego Zarządzeniem
Burmistrza Brzeska, dokona wyboru podmiotów, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację zadań. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy Burmistrza Brzeska z wyżej podanych przyczyn może zarezerwowane środki przeznaczyć na realizację zadania w innym trybie, przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie realizacji zadania.Przy rozpatrywaniu ofert poddane ocenie będą w szczególności:
 • Adekwatność proponowanych działań do charakteru i potrzeb grupy odbiorców.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w przeprowadzenie działań.
 • Ocena realizacji zadań dokonywana przez uczestników.
 • Innowacyjność i oryginalność proponowanych działań.
 • Terminowość i prawidłowość rozliczenia dotacji w latach poprzednich.
  • Szczegółowość przygotowania budżetu oraz adekwatność przewidzianych kwot doprzewidywanych efektów.
 • Kompleksowość proponowanych działań.
 • Udział pozafinansowy w realizacji projektu (np. wolontariat, wkład rzeczowy).
 • Udział środków własnych w całości przedsięwzięcia.
  • Upowszechnienie efektów i wyników działań w formie publikacji tradycyjnej lubmultimedialnej.
 • Liczba uczestników projektu.
 • Liczba dni realizacji projektu.
 • Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania projektu (sponsorzy).
9. Burmistrz Brzeska dokona kontroli i oceny realizacji zadań publicznych, a w szczególności:-       stanu realizacji zadania,-       efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania,-       prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,-       prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniu umowy.Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację zadania : Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Pabian tel. 014 6863100 w. 149Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku, w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.