Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Konkurs: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU

Burmistrz Brzeska ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie:  UPOWSZECHNIANIA     KULTURY   FIZYCZNEJ  i  SPORTU

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a realizacja  konkretnych  przedsięwzięć  może  rozpocząć  się  po zawarciu umowy i  zakończy najpóźniej  do 15 grudnia 2016 r.

2. Realizacja zadań publicznych objętych konkursem  winna odbywać się poprzez :

-  organizację treningów i zajęć sportowych,

-  udział w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe,

- promowanie Gminy Brzesko poprzez działania związane z kulturą fizyczną i sportem.

3. Dotacje nie mogą być udzielone na: zakup środków trwałych, w tym m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu i innych rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych ,  budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą; pokrycie deficytu działalności organizacji; wsteczne finansowanie projektów; pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji projektu); działalność polityczną i religijną; przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

4. Z dotacji nie mogą być rozliczane: transfery zawodników, kary, mandaty i inne grzywny, stypendia sportowe.

 

Dotacja może być wykorzystana na;

a/ opłaty trenerów - instruktorów

b/ transport na zawody - wynajem obiektów

c/ opłaty sędziów

d/ zakup sprzętu sportowego

e/ opłaty licencyjne, wpisowe do zawodów

f/ opłaty za obsługę medyczną

 5. Na realizację zadania w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 400 tys. zł. W 2015 roku na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowanych zostało 400 tys. złotych. Zadania te realizowane były przez 22 podmioty.

6. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), których działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej  jest głównym celem statutowym lub jednym z celów statutowych.

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 4.02.2016r. do godziny 15.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) listownie (decyduje data wpływu) lub osobiście na adres: Urząd Miejski  ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko w zaklejonej kopercie opisanej „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”  2016

 8. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, oraz dołączyć:

-                     aktualny statut podmiotu/ jeśli oferta składana jest pierwszy raz/

-                     aktualny odpis z rejestru /KRS lub Starostwa ważny 6 miesięcy/,

-                     opisu dotychczasowych osiągnięć,

-                     sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2015 rok (w przypadku                                -         krótszej działalności - za cały okres działalności),

-                     oświadczenie o stanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

-                     zdrowotne oraz z tytułu podatków,

-                     kserokopie kwalifikacji kadry realizującej zadanie,

-                     harmonogram zajęć sportowych, zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku , przy PODPISANIU UMOWY

 9. Komplet dokumentów można pobrać pod adresem internetowym: www.brzesko.pl lub osobiście w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu UM w Brzesku, ul. Mickiewicza 33.

 10. Oferta powinna  zawierać :

-  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-  termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ( z uwzględnieniem        wkładu własnego)

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych /wykaz kadryi uprawnienia, oraz ilość wolontariuszy/ zapewniających wykonanie zadania, w tymo wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych  źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 11. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie przez podmiot uprawniony do otrzymania dotacji, a także niepodpisane przez osoby uprawnione podlegają odrzuceniu bez merytorycznego rozpatrzenia.

 12. Burmistrz Brzeska, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem, dokona wyboru podmiotów, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację zadania.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na realizację zadania w innym trybie, przewidzianymw obowiązujących przepisach prawa.

 13. Przy  rozpatrywaniu ofert  poddane ocenie będą :

-                     Możliwość realizacji zadania przez oferenta pod kątem posiadanych zasobów osobowych, rzeczowych, finansowych oraz doświadczenia w realizacji podobnych zadań

-                     Merytoryczna zawartości oferty, w szczególności ocena zasięgu proponowanego zadania, jego znaczenia dla lokalnej społeczności i dla upowszechniania sportu

-                     Jakość proponowanego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

-                     Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaje kosztów mające istotny i bezpośredni wpływ na merytoryczną, sportową stronę zadania

-                     Wysokość pokrycia kosztów realizacji zadania ze środków finansowych własnych i wysokość wkładu osobowego (wolontariatu) na realizacje zadania

-                     Uczestnictwo w Ligach i zawodach sportowych organizowanych przez związki sportowe

 14. Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu  12.02.2016 r.

 15. Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie  realizacji zadania.

 16.  Burmistrz Brzeska dokona kontroli i oceny realizacji zadań publicznych, a w szczególności  :

-   stanu realizacji zadania,

-   efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

-   prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

-   prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniu umowy.

 17.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację zadania: Michał Kostecki Główny specjalista  Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UM  , tel.: 014 6849601

 18.  Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację na stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku, w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 Zarządzeniezałącznik