Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w roku 2016 w zakresie Profilaktyki Uzależnień oraz Pomocy Społecznej.

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 Burmistrza Brzeska z dnia 11.01.2016r.

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w roku 2016 w zakresie Profilaktyki Uzależnień oraz Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) w wykonaniu uchwały Nr XIX/140/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2016 i uchwały Nr XVI(112)2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie Profilaktyki Uzależnień oraz Pomocy Społecznej.

§2

Szczegóły konkursu określone są w ogłoszeniu, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Ogłoszenie o konkursie będzie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik do    ZARZĄDZENIA NR 3/ 2016    Burmistrza Brzeska z dnia 11.01.2016

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2016 w zakresie:

Profilaktyki Uzależnień oraz Pomocy Społecznej

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na wykonywanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a realizacja konkretnych przedsięwzięć i wydatkowanie środków może rozpocząć się po zawarciu umowy.

1. Rodzaj Zadań

Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki Uzależnień

Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie miasta Brzeska

- dla grupy około 50 dzieci z terenu północnej części miasta ( Osiedle Kopaliny – Jagiełły, Osiedle Kołłątaja, Osiedle Słotwina)

- dla grupy około 50 dzieci z terenu południowej części miasta ( Osiedle Kościuszki-Ogrodowa, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle Zielonka, Osiedle Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie)

Realizacja zadania z zakresu Pomocy Społecznej:

Prowadzenie jadłodajni dla ubogich i bezdomnych.

2. Termin realizacji zadania od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2016.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu Profilaktyki Uzależnień - 150.000,00 zł.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej - 70.000,00 zł.

5. W roku 2015 na realizację tego rodzaju zadań publicznych udzielono organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w wysokości - 190.000,00 zł

Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1333).

6.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 2 lutego 2016 r. do godziny 15.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25) listownie (nie decyduje data stempla!) lub osobiście na adres Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko w zaklejonej kopercie opisanej „Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień” lub „Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej”.

Komplet dokumentów można pobrać pod adresem internetowym: www.brzesko.pl lub osobiście u Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w Brzesku pok.103.

7.Otwarcie ofert oraz ocena nastąpi  do dnia 3 lutego 2016 r.

8.Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, oraz dołączyć:

- dokumenty zgodne z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej potwierdzające    funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego

- aktualny statut podmiotu

-  sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2015

- kserokopie kwalifikacji kadry realizującej zadanie,

  9.Oferta powinna zawierać m.in.:

-     szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-     termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (z uwzględnieniem wkładu własnego),

-  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-  informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych/ wykaz kadry i uprawnienia, oraz ilość wolontariuszy/ zapewniających wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

10. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi  w dniu 3 lutego 2016 r.

 1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie przez podmiot uprawniony do otrzymania dotacji podlegają zwrotowi i nie są przedstawione Komisji Oceniającej do rozpatrzenia.
 2. Burmistrz Brzeska na podstawie opinii Zespołu Oceniającego, powołanego Zarządzeniem Burmistrza Brzeska, dokona wyboru podmiotów, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację zadań. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy Burmistrza Brzeska z wyżej podanych przyczyn może  zarezerwowane środki przeznaczyć na realizację zadania w innym trybie, przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

Organizacje pozarządowe przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie określonym w art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.), zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie realizacji zadania.

Przy rozpatrywaniu ofert poddane ocenie będą w szczególności:

 • Adekwatność proponowanych działań do charakteru i potrzeb grupy odbiorców.
 • Profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w przeprowadzenie działań.
 • Ocena realizacji zadań dokonywana przez uczestników.
 • Innowacyjność i oryginalność proponowanych działań.
 • Terminowość i prawidłowość rozliczenia dotacji w latach poprzednich.
  • Szczegółowość przygotowania budżetu oraz adekwatność przewidzianych kwot doprzewidywanych efektów.
 • Kompleksowość proponowanych działań.
 • Udział pozafinansowy w realizacji projektu (np. wolontariat, wkład rzeczowy).
 • Udział środków własnych w całości przedsięwzięcia.
  • Upowszechnienie efektów i wyników działań w formie publikacji tradycyjnej lubmultimedialnej.
 • Liczba uczestników projektu.
 • Liczba dni realizacji projektu.
 • Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania projektu (sponsorzy).
 1. Burmistrz Brzeska dokona kontroli i oceny realizacji zadań publicznych,a w szczególności:

-       stanu realizacji zadania,

-       efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania,

-       prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

-       prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniu umowy.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację zadania : Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Pabian tel. 014 6865149.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku niezwłocznie po wyborze oferty.