Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję XVIII Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień:   30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00.     Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miejskiego  w Brzesku ul. Głowackiego 51

Proponowany porządek obrad sesji : 
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z dnia 1 lipca, 30 września (2 protokoły) i 9 listopada 2015 r.
 4. Wręczenie stypendiów Burmistrza dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja  z udzielonych odpowiedzi na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 7. Zapytania radnych.
 8. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
 10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres  od dnia 28 października 2015 r.
 11. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od dnia28 października 2015 r.
 12. Bieżąca informacja Burmistrza Brzeska na temat składania wniosków przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      wysokości stawek podatku od nieruchomości;2)      zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości;3)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;4)      określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;5)      opłaty targowej;6)      przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Brzesko;7)      nadania tytułu honorowego „ Medal Na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;8)      zmiany w Statucie Gminy Brzesko;9)      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2015;10)  zmiany uchwały nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;11)  zmiany uchwały Nr LIII/373/2014 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 22 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.12)  przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko”; (Plan został przesłany w formie elektronicznej);14 . Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.16.  Wolne wnioski i zapytania.17.  Zamknięcie obrad sesji.  Protokoły z Sesji są dostępne w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku pokój nr 13 ul. Głowackiego 51. 

     Przewodniczący Rady  Miejskiejw Brzesku

 

                                                                                                mgr Krzysztof Ojczyk