Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Program Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Burmistrz Brzeska informuje o wyłożeniu do wglądu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2016. Projekt znajduje się na stronie www.brzesko.pl i w Urzędzie Miejskim w Brzesku pokój nr 13.

Wszelkie uwagi i propozycje zapisów należy zgłaszać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Brzesku pokój nr 13 lub pocztą elektroniczną na adres konsultacje@brzesko.pl w terminie do  19 października br.

------------------------------------------------------------------------

Projekt z dnia 06 października 2015r.

Uchwała Nr ....................

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                              (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, Program Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brzesko.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Przewodniczący Rady     Miejskiej w Brzesku

                                                                                                                     mgr Krzysztof Ojczyk

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Brzeskuz dnia..................

Program Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brzesko na rok 2016

Rozdział 1.Cele programu

1. Celem przedstawionego programu na 2016 rok jest wzrost partycypacji społecznej, doskonalenie jej form a także wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań prawnych, włączających organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, w system demokracji lokalnej.

2. Program stwarza warunki do:

1) poprawy jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,

2) zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Brzesko,

3) umacniania poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną,

4) wzmacniania mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz zapewnienia im udziału w realizacji zadań własnych samorządu,

5) wprowadzania nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,

6) uzupełniania działań Gminy w obszarach mniej zagospodarowanych przez jednostki gminne,

7) udziału w budowaniu cząstkowych planów i strategii Gminy Brzesko,

8) upowszechniania i wprowadzania w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego,

9) zwiększania aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki unijne.

Rozdział 2.Przedmiot współpracy - określenie zadań priorytetowych

1. Artykuł 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyznacza ustawowy zakres sfery zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

2. W 2016 r. Gmina Brzesko, zwana dalej Gminą, będzie zlecać na zasadach zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub odrębnych przepisach organizacjom pozarządowym i innym podmiotom określonym w powołanej ustawie realizację zadań publicznych. Planowana wysokość środków na realizację programu wynosi ................. złotych.

3. Uznaje się, że do zadań priorytetowych, które będą realizowane na terenie Gminy Brzesko przez partnerów Programu w 2016 r. należą:

1) ochrona i promocja zdrowia,

2) profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

3) pomoc społeczna i pozostałe działania polityki społecznej,

4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, w szczególności niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich, bezdomnych, osób starszych i przewlekle chorych,

5) edukacja i wychowanie,

6) kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

8) ekologia i ochrona środowiska,

9) turystyka i krajoznawstwo.

4. W ogłoszeniach o otwartym konkursie Burmistrz Brzeska określi szczegółowo programy i zadania będące przedmiotem konkursu.

5. O przeprowadzeniu konkursu Burmistrz Brzeska informuje na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. W przypadku powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz informuje jej przewodniczącego o konkursie.

Rozdział 3.Podmioty współpracy

1. Podmiotami współpracy z Gminą mogą być podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ust. 1, prowadzących działalność pożytku publicznego, mających siedzibę na terenie Gminy lub działających na rzecz jej mieszkańców.

Rozdział 4.Formy współpracy

Formami współpracy Gminy z podmiotami, określonymi w Rozdziale 3  Programu będą w szczególności:

1) zlecanie (powierzanie lub wspieranie) realizacji zadań publicznych,

2) wzmacnianie instytucjonalne organizacji pozarządowych (szkolenia, konsultacje, konferencje),

3) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych,

4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, szczególnie z miastami partnerskimi Brzeska,

5)współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności ze środków unijnych,

6) promocja osiągnięć organizacji pozarządowych w mediach,

7) konsultowanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów normatywnych dotyczących ich statutowej działalności,

8) wynajmowanie lub użyczanie lokali komunalnych na realizację zadań (spotkania, imprezy, konferencje),

9) udział Gminy jako partnera w projektach o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych,

10) udział przedstawicieli samorządu w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi dotyczących wzajemnej współpracy i bieżących problemów.

Rozdział 5.Zasady współpracy Gminy Brzesko przy realizacji zadań publicznych

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego odbywa się w oparciu o zasady:

1) partnerstwa,

2) pomocniczości,

3) efektywności,

4) jawności,

5) suwerenności stron,

6) uczciwej konkurencji.

2. Zlecenie realizacji zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Burmistrz Brzeska w drodze zarządzenia powołuje komisje konkursowe w składzie co najmniej 5 osobowym. Komisje oceniają oferty pod względem formalnym, oraz dokonują oceny merytorycznej treści złożonych ofert. Po dokonaniu oceny przedstawiają Burmistrzowi Brzeska swoją opinię wraz z proponowaną wysokością dotacji, zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Powierzenie realizacji zadań publicznych może nastąpić w innym trybie niż określony w ust. 2, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach w szczególności przez zakup usług na zasadach i trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

4. Ostatecznego podziału środków przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego dokonuje Burmistrz Brzeska po zapoznaniu się z wynikami ogłoszonego konkursu ofert. Informacje o podziale środków finansowych zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych www.brzesko.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

5. Przekazanie środków finansowych na realizację określonego zadania odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Brzeska lub osobami przez niego upoważnionymi, a organizacją pozarządową lub innym podmiotem działającym w sferze pożytku publicznego.

6. Przyznane dotacje nie mogą być wykorzystywane na inny cel niż przedstawiony w ofercie i określony w umowie. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazane osobom trzecim.

7. Organizacja zobowiązana jest do rzetelnego rozliczenia przedmiotu umowy.

8. Burmistrzowi Brzeska służy prawo kontroli w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe, w tym również sposób wydatkowania przekazanych środków finansowych.

9. Posiadanie przez Gminę tytułu egzekucyjnego, wynikającego z zobowiązań finansowych organizacji lub innego podmiotu wobec Gminy wyklucza przyznanie dotacji na zgłaszane w ofercie zadania lub programy.

10. Sprawozdanie z realizacji programu Burmistrz Brzeska przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Realizacja Programu będzie oceniana w oparciu o takie kryteria jak m. in.: ilość konkursów, liczba złożonych ofert, liczba zawartych umów, wysokość wydanych środków.

Rozdział 6.Postanowienia końcowe

1. Uwagi, wnioski i propozycje, dotyczące funkcjonowania Programu Współpracy Gminy Brzesko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 podmioty mogą zgłaszać Burmistrzowi Brzeska indywidualnie lub za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Brzesku.

2. Burmistrz Brzeska prowadzi rejestr umów zawartych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w sprawie wspierania lub powierzenia wykonania zadań publicznych.

3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest tworzony w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz wnioski zainteresowanych organizacji.

4. Program został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Brzesku w dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

                                                                                               

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

 

                                                                                                                      mgr Krzysztof Ojczyk