Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia konkursowe na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Brzeska, z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko, ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych w Jasieniu, Okocimiu i Porębie Spytkowskiej:

Lp.Nazwa szkołyAdres szkoły
1Publiczna Szkoła Podstawowaw Jasieniuul. Zielna 1Jasień32 – 800 Brzesko
2Publiczna Szkoła Podstawowa          im. Jana Goetza Okocimskiegow Okocimiuul. Goetzów Okocimskich 102Okocim32 – 800 Brzesko
3Publiczna Szkoła Podstawowaw Porębie Spytkowskiejul. Kasztelana Spytka 98Poręba Spytkowska32 -800 Brzesko
 
  1.  Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)      uzyskał:

      a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

      b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

      c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie

          ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

                  - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,

          o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

         o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem

          stanowiska dyrektora;

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, który spełnia łącznie następujące wymagania:

      1) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

      2)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

            lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3) uzyskał:

      a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

      b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

      c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie

          ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

                  - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,

          o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

         o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem

          stanowiska dyrektora;

4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku        kierowniczym;

5) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26          stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191), a w przypadku   nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.       572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

7) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia            publicznego;

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami            publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o          odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.,         poz. 168).

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

       1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw           członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

       2) ukończyła studia magisterskie;

       3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na     stanowisku kierowniczym;

       4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

       5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

       6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs           kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w            sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

      7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku        kierowniczym;

      8) nie była skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne            przestępstwo skarbowe;

      9) nie była karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami          publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o    odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.,   poz. 168).

4. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole podstawowej może zajmować również  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167 ), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j)        oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388)

k)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l)        oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)      oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) na adres:

Urząd Miejski w Brzesku

ul. Głowackiego 51

32 – 800 Brzesko,

w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl.

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Brzeska, której skład osobowy zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

O terminie i miejscu posiedzenia komisji kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie przez przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Zarządzenie Nr 24/2015