Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nabór na wolne stanowisko dyrektora

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY w JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ GMINY BRZESKO

Dyrektor (1 etat)

Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Data ogłoszenia: 10 luty 2015 r.

Wykształcenie: wyższe (magisterskie) z zakresu zarządzania lub ekonomii lub prawa lub wychowania fizycznego.

        1.    Wymagania niezbędne:

A)    Obywatelstwo polskie.

B)    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

C)    Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

D)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

A)      Posiada 5 letni staż pracy lub 2 – letni staż pracy i wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

B)      Prawo jazdy kat. B.

C)      Dysponowanie własnym samochodem osobowym do celów służbowych.

D)      Znajomość zagadnień dotyczących samorządu i finansów publicznych.

                                              

2.Wymagania dodatkowe:

A)     Umiejętności organizacyjno – menadżerskie.

B)     Znajomość procedur administracyjnych.

C)     Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

D)     Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi.

E)     Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.

F)   Kreatywność i dyspozycyjność.

 

 3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A) Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy i właściwe kierowanie obiektami Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez sprawowanie właściwego nadzoru nad ich funkcjonowaniem.

B) Wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i finansach publicznych.

C) Podejmowanie decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kierowanymi obiektami.

D) Przygotowywanie umów w zakresie udostępniania obiektów sportowych, przygotowywanie umów najmu, dzierżawy lokali znajdujących się na terenie obiektów.

E) Przygotowywanie przetargów na wykonawstwo oraz prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych.

F) Nadzór techniczny nad obiektami BOSiR.

G) Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji, opracowanie głównych kierunków działania na dany rok w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, inicjowanie i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół i środowiska lokalnego, prowadzenie sekcji sportowych.

H) Nadzór nad administracją parkingów miejskich.

I) Prowadzenie całości spraw związanych z zatrudnianiem, awansowaniem i zwalnianiem pracowników.

J) Akceptacja i zatwierdzanie wszystkich dokumentów finansowych dotyczących działalności BOSiR.

K) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

L) Realizacja wniosków, interpelacji i postulatów zgłaszanych przez Radę Miejską w Brzesku.

Ł) Należyte wywiązywanie się z podjętych zobowiązań wobec jednostek nadrzędnych, osób fizycznych.

4.    Warunki pracy:

Praca  biurowa, wyjazdy w teren. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, niedostateczne oświetlenie stanowiska przy monitorze ekranowym, stres.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzesku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

       

 5.    Wymagane dokumenty:

A)      List motywacyjny.

B)      Życiorys – curriculum vitae.

C)      Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia.

D)      Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

E)       Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

F)       Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

G)      Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

H)      Oświadczenie o treści:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla   

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202).”

I )   Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierzaskorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1202).

I)        Koncepcję funkcjonowania i rozwoju BOSiR w Brzesku uwzględniającą zarządzanie obiektem oraz     organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i działań z zakresu turystyki, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Brzesko (do 15 stron formatu A4).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do  27 lutego 2015 r.

(decyduje data stempla urzędu pocztowego).

pod adresem:

Urząd Miejski w Brzesku

ul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101)

32-800 Brzesko

z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko dyrektora w Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym fakcie informowane listownie lub drogą e-mailową.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6865114.

ZARZĄDZENIE do konkursu na dyrektora  BOSIR