Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kalendarium

Ważniejsze wydarzenia w historii Brzeska1331 - Komes Spycimir, kasztelan krakowski nabywa dobra ziemskie nad rzeką Uszwicą.1334 - Król Kazimierz Wielki poświadcza dekretem dziedziczenie Jasienia i Brzezowca przez Spycimira.1344-1351 - Lokacja miasta przez Spycimira.1385 - Królowa Jadwiga przenosi dobra Spytka z Melsztyna, wojewody krakowskiego, w tym Brzesko,Książ i Żabno na prawo magdeburskie.1386 - Król Władysław Jagiełło wydaje przywilej zwalniający mieszczan od ceł w całym Królestwie Polskim.1387 - Władysław Jagiełło potwierdza w Lublinie dokument wydany wcześniej przez królową Jadwigę. 1437 - W Brzesku spotykają się Spytko z Melsztyna z księciem litewskim Świdrygiełłą.1443 - Pierwsza zachowana wzmianka potwierdzająca istnienie parafii.1472 - Król Kazimierz Jagiellończyk nadaje miastu prawo odbywania jarmarków w dzień Narodzenia NMP.1491 - Fundacja Szpitala św. Ducha przez kasztelana zawichojskiego Spytka z Melsztyna.1494 - Potwierdzenie przez Króla Jana Olbrachta przywileju z 1386 roku zwalniającego mieszczan od ceł. 1504 - Zatwierdzenie przez Króla Aleksandra Jagiellończyka uposażenia szpitala św. Ducha.1504 - Katarzyna z Giżyc, wdowa po Spytku z Melsztyna nadaje tkaczom przywilej cechowy.1512 - Jan Melsztyński zamienia z Pawłem Czernym herbu Nowina Brzesko wraz z okolicznymi wsiami na inne dobra.1529 - Początek budowy przez Jana Turobińczyka z Koszyc murowanego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba na zlecenie proboszcza ks. Marcina z Rajbrotu i rajców miejskich.1544 - Konsekracja kościoła parafialnego przez bpa sufragana włocławskiego Waleriana.1578 - Król Stefan Batory potwierdza wcześniejszy przywilej dla miasta wystawiony przez Władysława Jagiełłę.1596 - Król Zygmunt III Waza potwierdza wcześniejsze przywileje dla miasta. 1604 - Pierwsza zachowana wzmianka o ratuszu miejskim.- Zygmunt III Waza ponownie potwierdza wcześniejsze przywileje miejskie.1605 - Początek większego napływu ludności izraelickiej do miasta, po jej wypędzeniu z Bochni.1635 - Duży pożar miasta.1655 - Zniszczenia miasta przez wojska szwedzkie Karola X Gustawa.1657 - Ponowne złupienie miasta przez wojska siedmiogrodzkie księcia Jerzego Rakoczego.1661 - Powstanie Bractwa św. Anny przy Kościele parafialnym p.w. św. Jakuba.1669 - Król Michał Korybut Wiśniowiecki nadaje miastu prawo kolejnego jarmarku.1678 - Pożar miasta. 1723 - Wielki pożar miasta.1731 - Ufundowanie przez mieszczan figury św. Floriana stojącej na Rynku.1752 - Kolejny pożar miasta.1772 - Miasto przechodzi pod zabór austriacki.1775 - Brzesko na linii trasy pocztowej z Wiednia do Lwowa.1782 - Miasto wchodzi w skład cyrkułu bocheńskiego.1786 - Pożar miasta, kościoła oraz miejskich dokumentów i przywilejów cechowych.1792 - Pożar miasta. 1831 - Epidemia cholery (68 ofiar).1845 - Założenie browaru w Okocimiu przez Jana Ewangelistę Goetza i Josepha Neumanna.1852 - Kolejny pożar miasta.1855 - Powstanie powiatu sądowego z siedzibą w Brzesku.1856 - Otwarcie linii kolei żelaznej Karola Ludwika (do Dębicy).1861 - Połączenie kolejowe Brzeska ze Lwowem.1863 - Pożar miasta.1867 - Utworzenie powiatu politycznego (starostwa) z siedzibą w Brzesku.1874 - Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Towarzystwa Zaliczkowego.1876 - Pożar miasta.1885 - Pożar miasta.1890 - Pożar miasta.1892 - Powstanie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".- Połączenie browaru okocimskiego z linią kolejową Karola Ludwika.1897 - Założenie klubu kolarskiego "Gambrinus". 1900 - Powstanie Towarzystwa Szkoły Ludowej.1904 - Ostatni wielki pożar miasta.1906 - Powstanie Powiatowej Kasy Oszczędności.1910 - Utworzenie prywatnego gimnazjum.1910 - Rozpoczęcie elektryfikacji miasta.1919 - Otwarcie Ochronki na Brzezowcu przez Towarzystwo Opieki nad Opuszczonymi Dziećmi.1920 - Upaństwowienie gimnazjum.1933 - Powstaje Okocimski Klub Sportowy (tę nazwę przyjęto w 1945)1932 - Otwarcie Ośrodka Zdrowia. 1939 – 5.IX, Zbombardowanie przez Niemców pociągów ewakuacyjnych stojących przed stacją Słotwina.1941 - Utworzenie przez Niemców getta dla ludności żydowskiej z miasta i powiatu.1942 - Likwidacja getta.1945 – 19.I, Wkroczenie wojsk radzieckich do miasta.1945 - Utworzenie Szpitala Powiatowego i Gimnazjum Kupieckiego (późniejsze Liceum Ekonomiczne).1945 - przejęcie przez państwo posiadłości Goetzów-Okocimskich 1946 - Powstanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.1948 - Powstanie Państwowej Centrali Handlowej.- Założenie brzeskiego radiowęzła. 1950 - Przyłączenie do Brzeska Brzezowca, Słotwiny i Okocimia.1951 - Na mocy rozporządzenia (Dz.U.nr 41, poz.367 z r. 1950) przyłączono do Brzeska część wsi Kopaliny, Pomianowa i Grądy z ówczesnej gromady Jasień, Słotwinę i Brzezowiec, część gromady Jadowniki oraz część Okocimia z parkiem, lasem i zabudowaniami browaru o łącznym zaludnieniu 3065 mieszkańców.1951 - Utworzenie Cechu Rzemiosł Różnych i Powiatowej Spółdzielni Usług Wielobranżowych „Nowość”1951 - powstaje Rolniczy Zakład Doświadczalny zarządzany przez Wyższą Szkołęw Krakowie.1956 - powstają pierwsze bloki komunalne przy ul. Nowej1956 - rozpoczęcie budowy bloków przy ul. Browarnej przez Browar Okocim1957 - rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w Brzesku1958 - Powstanie Powiatowej Spółdzielni Ogrodniczej. 1961 - Gazyfikacja miasta.1962 - Założenie Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej.1967 - Otwarto Szkołę Podstawową nr 31968 - Powstanie Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego.1968 - Założono Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy Ziemi Brzeskiej"1969 - Utworzenie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego. 1970 - Uruchomienie Fabryki Opakowań Blaszanych.1975 - reforma administracyjna kraju, Brzesko nie jest już powiatem i wchodzi w skład nowego województwa-tarnowskiego1975 - Otwarcie ZNTiS.1978 - Utworzono Zespół Szkół Ekonomicznych1978 - uruchomienie Wytwórni Pasz Treściwych "Bacutil"1983 - otwarcie brzeskiego szpitala w nowym kompleksie budynków1984 - Rozpoczęcie działalności Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO).1985 - Otwarto Szkołę Podstawową nr 2 1990 - ogłoszenie upadłości Zakładów Przetwórstwa Owocowo Warzywnego1990 - przekształcenie w spółkę akcyjną Browaru Okocim oraz Fabryki Opakowań Blaszanychw ” Pol Am Pack „ przedsiębiorstwo typu joint venture1991 - Powstała spółka "Telefony Brzeskie SA" (rozpoczęła działalność w 1996)1992 - Ukazuje się pierwszy numer BIM1992 - Decyzją Rady Ministrów, miasto i gmina Brzesko zostały połączone w całość nazwą Miasto Brzesko. Rada Gminy i Miasta stała się Radą Miejską Brzesku1993 - Dekret erekcji Parafii pw. Miłosierdzia Bożego (poświęcenie świątyni nastąpiło w 1999)1994 - powstanie spółki akcyjnej Can Pack ( od 2003 r. siedziba firmy w Krakowie)1994 - likwidacja RZD przez Senat Akademii Rolniczej z Krakowa1994 - Rozpoczął działalność Międzyszkolny Klub Sportowy "Gryf"1995 - Założono spółkę "Northstar" (produkcja ozdób choinkowych)1997 - Władze Brzeska i Szazhalombatty (Węgry) podpisały umowę o współpracy miast bliźniaczych1997 - Największa powódź w historii miasta (prawie 1/3 Brzeska pod wodą)1998 - Oddano do użytku nowy plac targowy1998 - Otwarto nowy budynek Komendy Policji przy ul. Szczepanowskiej1999 - styczeń Brzesko ponownie powiatem1999 - Powstają Gimnazja nr 1 i nr 21999 - Decyzją władz miasta Pomianowski Stok został przeznaczony pod zabudowę przemysłowo-handlową i mieszkaniową 2000 - Rozpoczęła działalność Małopolska Wytwórnia Maszyn (jest kojarzona z dawnym ZNTiS, ale nie jest jego następcą prawnym)2000 - Podpisanie partnerskiej umowy z Sovatą (Rumunia)2001 - Otwarcie obwodnicy Brzeska.2001 - W Brzesku gościł prezydent RP Aleksander Kwaśniewski2001 - Rozpoczęły działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej2002 - Wraz z oddaniem do użytku nowego budynku powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12003 - Oddano do użytku Krytą Pływalnię2003 - Większość mieszkańców miasta i gminy opowiedziała się w referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej2003 - Rozpoczyna działalność katolickie gimnazjum i liceum2003 - Otwarcie kompleksu handlowo-gastronomiczno-hotelowego MARK 12004 - Rozpoczyna działalność Małopolska Szkoła Wyższa2006 - Został sprzedany budynek dawnego "Sokoła", mieszczący po wojnie kino "Bałtyk"2006 - Zakończono kanalizację dużej części gminy2007 - W Brzesku urodziły się pięcioraczki2007 - Spadkobiercy rodziny Goetzów weszli w posiadanie rozległej brzeskiej rezydencji (pałacu i otaczającego go parku); następnie odsprzedano ją p. Urbanom2008 - Oddano do użytku kompleks boisk Orlik 20122009 - Została zlikwidowana Małopolska Wytwórnia Pasz 2010 - Patronem miasta został Apostoł Jakub Większy2010 - Z okazji obchodzonych uroczystości 625-lecia nadania praw miejskich przez królową Jadwigę przybył do Brzeska Prezydent RP Lech Kaczyński2010 - Gmina Brzesko zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych Catalyst2011 - Rozpoczęło działalność Centrum Rozrywkowo-Konferencyjne posiadające salę do gry w bowling i kino 3D2011 - Otwarcie Regionalnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego2011 - Trwają prace przy budowie kolejnego odcinka autostrady pomiędzy Szarowem, Brzeskiem a Wierzchosławicami2011 - Szczepanów otrzymał honorowe prawa miejskie. Dokument na uroczystej Sesji RM przekazał wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak2011 - katolickie czasopismo „Wzrastanie”, powstałe w Brzesku obchodziło 25 lecie powstania2011 - wrzesień, jubileusz 60-lecia Cechu Rzemieślników Małych Średnich Przedsiębiorców w Brzesku2011 - październik, oddano do użytku najnowocześniejszą kręgielnię w Małopolsce2011 - październik, 1 batalionowi czołgów z Żurawicy nadano w Mokrzyskach, rodzinnej wsi patrona imię pułkownika Józefa Koczwary2011 - oddanie do użytku zrewitalizowanego brzeskiego Rynku2012 - 5 stycznia Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Brzesku obchodził 105 lecie powstania2012 - luty, Zespołowi Regionalnemu „Porębianie” mija dwadzieścia lat od pierwszego występu2012 - luty, Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przyznała Gminie Brzesko tytuł „Lidera Małopolski” za wybudowanie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego2012 - maj, w Krakowie zmarł Jan Maria Włodek, wnuk Jana Albina Goetz-Okocimskiego byłego właściciela okocimskiego browaru2012 - sierpień, w Buczu otwarto nowy most w miejsce zniszczonego przez powódź2013 - styczeń, po raz pierwszy w historii miasta z udziałem kilku tysięcy uczestników przeszedł korowód z okazji Święta Trzech Króli2013 - czerwiec, katastrofalne opady deszczu w gminie Brzesko. Najbardziej ucierpiały Jadowniki, Jasień i Bucze2013 - lipiec, oddano do użytku jako zjazd z autostrady zmodernizowaną ulicę Leśną.2013 - sierpień, Gmina Brzesko oraz RPWiK Brzesko otrzymały z unijnego funduszu „Spójności” 32 miliony na budowę kanalizacji w gminie2013 - wrzesień, KS Okocimski obchodził swoje 80 lecie2013 - 29 września oddano do użytku po remoncie Dom Ludowy w Jadownikach,2013 - październik, podpisanie umowy na budowę północnego zjazdu z Brzeska, będącego jednocześnie obwodnicą Mokrzysk