Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wnioski i Opinie

Rok 2019

Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 12 marca 2019

Opinia Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji z dnia 14 marca 2019 r.

Opinia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny z 14 czerwca 2019 r.

Wnioski z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych z dnia 9 października 2019 .r

Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych z dnia 16 października 2019 r.  

 Rok 2018

Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych - 26 wrzesień 2018 r.

 Rok 2017

Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych - 14 marzec 2017 r.

Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych -20 wrzesień 2017-r

Opinia Nr XLII(5)2017 z dnia 27 września 2017r w sprawie wniosku Burmistrza Brzeska dot. zawarcia ugody sądowej

Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych -11 grudnia 2017-r 

Rok 2016

Posiedzenie Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych - 23 maja 2016r.

Rok 2015

Stanowiska oraz wnioski okołobudżetowe, podjęte na V Sesji Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 30 stycznia 2015r. o następującej treści:

Rada Miejska w Brzesku wnosi do Burmistrza Brzeska o skierowanie wniosku do Carlsberg Polska S.A o zajęcie ostatecznego stanowiskaw sprawie objęcia przez Gminę Brzesko lub Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. udziałów oczyszczalni ścieków w Brzesku, będących własnością Carlsberg Polska S.A lub nad powołanie nowej spółki.Głosowano: 19, za jednogłośnie. W związku z koniecznością obniżenia kosztów funkcjonowania miejskich spółek komunalnych, zwłaszcza MPK, BZK, MZGM, RPWiK, MPEC, Rada Miejska wnioskuje do Burmistrza Brzeska jako wspólnika w/w spółek o niezwłoczne obniżenie wynagrodzeń członkom Rad Nadzorczych spółek w zależności od aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej danej spółki.Głosowano: 18 za, jednogłośnie.Rada Miejska w Brzesku obliguje swoich przedstawicieli i Burmistrza Brzeska desygnowanych do reprezentowania interesów Gminy Brzesko i mieszkańców Gminy w RPWiK o dbanie o dobro naszych mieszkańców i doprowadzenie (w oparciu o przedstawione przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej dane) do obniżenia  cen za wodę i kanalizację.Głosowano: 17 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.W związku z przedłożoną informacją RPWiK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na rok 2015, Rada Miejska w Brzesku nie akceptuje polityki cenowej spółki RPWiK, skutkującej ciągłym podwyższeniem opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.Głosowano: 18 za, 1 wstrzykujący, 1 radny nie głosował.

 • Komisja pozytywnie opiniuje nabycie działki ewid. nr 1247  położonej w Jadownikach  przy ul. Małopolskiej  pod warunkiem uzyskania decyzji lokalizacyjnej na budowę drogi wraz z rowami odwadniającymi oraz uzyskaniem  zapewnienia przez Starostwo Powiatowe w Brzesku co do możliwości współfinansowania przez nich tego zakupu w wysokości 50%.
 • Komisja wnioskuje  o zabezpieczenie kwoty 50 tysięcy złotych  na utrzymanie obiektów sportowych (boisk) zlokalizowanych na terenach wiejskich.
 • Komisja wnioskuje o wykonanie projektu odwodnienia ulicy Zachodniej w Jadownikach.
 • Komisja wnioskuje o wykonanie projektu  pieszego przejścia dla pieszych w okolicach niebezpiecznego zakrętu na ul. Podgórskiej w Jadownikach.
 • Komisja wnioskuje o zabezpieczenie na 2015 rok środków finansowych na  wykonanie projektu budowy chodników przy ul. Sosnowej w Sterkowcu i ul. Kościelnejw Mokrzyskach, przy współudziale Powiatu.
 • Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych  na naprawę dachu  na budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku.
 • Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje o pilne rozwiązanie problemów lokalowych Szkoły Muzycznej w Brzesku poprzez opracowanie koncepcji oraz widzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na  wykonanie dokumentacji.
 • Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych  na wykonanie projektu chodnika z przejścia ul. Nowy Świat do ul. Ks. Mazurkiewicza w Jasieniu.
 • Komisja ponawia wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na pilny remont chodników i dróg na Osiedlu Jagiełły w Brzesku.
 • Po informacji Prezesa RPWiK w Brzesku  komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska i Zarządu RPWiK  w Brzesku o uwzględnienie  w wydatkach inwestycyjnych budowy wodociągu  na ulicy Stawowej w Brzesku i na odcinku łączącym sołectwo Bucze i Mokrzyska, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną.
 • Komisja popiera inicjatywę powstania sekcji kręglarskiej w ramach struktur BOSiR.
 • Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu i dokumentacji technicznej  budowy boiska sportowego typu ORLIK przy PSP Nr 2  w Jadownikach i Gimnazjum w Jadownikach.
 • Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o realizację projektu pn. „Letnie warsztaty językowe” .

Rok 2013

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 29.10.2013r.

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 16.09.2013r.

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 03.06.2013r.

Rada Miejska w Brzesku wnioskuje do Zarządu Województwa Małopolskiego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - 30.01.2013 r.

Rok 2012

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 12.10.12r.

WNIOSEK Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ochrony dobrego imienia Gminy

O P I N I A Nr XXIV/9/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012 roku, w sprawie: pisma Okocimskiego Klubu Sportowego z dnia 21.05.2012r.

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 16.04.12r.

Opinia w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną w Brzesku.

Zjazd z autostrady do drogi krajowej nr 4: apel, pismo przewodnie, opinia

Rok 2011

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 26.08.11r.

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 18.04.11r.

Rok 2009

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 21.10.09r.

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 19.10.09r.

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych 15.09.09r.

WNIOSEK z posiedzenia Kapituły Przyznawania Tytułów Honorowych

Wnioski przegłosowane przez Radę Miejska w Brzesku na posiedzeniu sesji w dniu 11 lutego 2009 roku do realizacji.1.Rada Miejska w Brzesku wnioskuje aby temat dotyczący różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody /w poszczególnych mieszkaniach/,jako bardzo ważny omówić na kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej i przez wszystkie komisje Rady Miejskiej .Wniosek głosowano 19 za- jednogłośnie2.Rada Miejska wnioskuje o przygotowanie na najbliższą sesję informacji czy jest możliwość rozbudowy budynku noclegowni przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.Wniosek głosowano jednogłośnie3.Celem ochrony dobrego imienia Rady Miejskiej ,radni wnioskują do Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Brzeska o skierowanie pozwu przeciwko Panu Bogdanowi Zachara na drogę sądową , w sprawie dot. skargi Pana Bogdana Zachary przesłanej do Wojewody Małopolskiego w dniu 19 stycznia 2009 roku.Głosowano 13 za, przeciw 1 , wstrzymujących 74.Rada Miejska w Brzesku wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zlecenie wykonania poszerzonej wersji ,związanej ze zleceniem wydawania BIMU przez MOK jak i podmiotowi zewnętrznemu .Omówienie tematu na komisjach RM - o tym zdecydują przewodniczący tych komisji .Wskazaną komisją do szerokiej dyskusji jest komisja merytoryczna .Głosowano 11 za,4 przeciw ,2 wstrzymujące

Rada Miejska w Brzesku wnioskuje do Pana Burmistrza "Aby przygotować analizę korzyści i ewentualnie zagrożeń związanych z powołaniem Straży Miejskiej, bądź też dofinansowaniem, czy zatrudnieniem w części etatów Policji". Wniosek został przegłosowany przy 15 głosach za, przeciw 2, 1 wstrzymujących się od głosu

Rada Miejska w Brzesku wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zgodnie z przepisami ustawy Kodeksem Handlowym wyznaczył nowego rewidenta, innego niż dotychczasowy do zbadania finansów Spółki RPWiK z uwzględnieniem weryfikacji wniosku taryfowego cen opłat za wodę i ścieki w terminie do końca stycznia 2009 roku. Wniosek został przegłosowany przy 17 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu ( przy 18 radnych obecnych podczas głosowania) - 13.01.09r

Rada Miejska wnioskuje do Prezesa MPK oraz Rady Nadzorczej o przedstawienie wizji i perspektyw rozwoju Spółki MPK co najmniej na okres najbliższych pięciu lat. Głosowano jednogłośnie 19 za2.Rada Miejska wnioskuje o dokonanie zmian na stanowisku Prezesa Spółki MPK poprzez rozpisanie konkursu i zatrudnianie menagera Spółki.Głosowano 9 za ,3 przeciw, 6 wstrzymujących3.Rada Miejska wyraża wolę znacznego dofinansowania Spółki MPK w zakupie autobusów i busów, przeprowadzenia remontów jednakże działania takie będą wdrażane po przedstawieniu przez Prezesa Spółki MPK oraz Radę Nadzorczą tejże Spółki realnego planu jej rozwoju. Głosowano 17 za ,2 wstrzymujące

Rok 2008

WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzeska Absolutorium za 2008 rok

Opinia z dnia 03.09.2008r. w sprawie funkcjonowania BZK (pobierz)

Opinia z dnia 03.09.2008r. w sprawie lokalizacji łącznika zjazdu z autostrady do drogi krajowej Nr 4 (pobierz)