Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Pomianowski Stok
16.06.2014

Pomianowski Stok

Burmistrz Brzeska ogłasza trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku. I przetarg odbył się w dniu 30.08.2013 r. II przetarg odbył się w dniu 19.02.2014 rPrzedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj.KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu: 

Lp.

Nr działki ewidencyjnej

Pow.w ha

Cena wywoławcza gruntu

Wysokość wadiumw zł

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

1411/329

0,3700

400 000,00 + 23 % VAT

50 000,00

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Pomianowski Stok” w Brzesku jest to teren usług z zakresu handlu, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz zaplecza magazynowego. Jako funkcję towarzyszącą dopuszcza się mieszkalnictwo typu MN.

2.

1411/330

0,3703

400 000,00 + 23 % VAT

50 000,00

3.

1411/331

0,3691

399 000,00 + 23 % VAT

50 000,00

4.

1411/332

0,3614

391 000,00 + 23 % VAT

50 000,00

 

Przedmiotowa nieruchomość, która została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 125/2013 z dnia 26.04.2013r, położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum. Od strony pd. Graniczy z ul. Pomianowską, która połączona jest z drogą krajową Brzesko-Nowy Sącz, znajduje się również w odległości około 200 m od obwodnicy miasta Brzeska o kierunku Kraków-Tarnów. Wokół nieruchomości projektowane są drogi wewnętrzne, które stanowią własność Gminy Brzesko. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako grunt klasy R IVa, PS IV, R III b. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2014 r. o godz. 1000 w siedzibieUrzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006w taki sposób aby w dniu 13.08.2014 r cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

                        Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl

Regulamin przetargu

p1p2