Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Ostatnie wolne środki - ogłoszono nowy nabór - 1/2024 Rozwijanie działalności gospodarczej
19.12.2023

Ostatnie wolne środki - ogłoszono nowy nabór - 1/2024 Rozwijanie działalności gospodarczej

W dniu 19 grudnia 2023 r., Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" chcąc wykorzystać wszystkie dostępne środki, ogłosiło ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu "Rozwijanie dzialalności gospodarczej". Nabór rozpocznie się w dniu 2 stycznia i potrwa do 15 stycznia 2024 r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia naboru.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, działająca na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR na operacje z zakresu:
Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 02.01.2024 do 15.01.2024
- Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 70%.
- Wsparcie warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy.
- Limit pomocy przeznaczonej dla jednego Beneficjenta w okresie programowania 2014-2020 wynosi 500 000 zł.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 71 463,75 EUR – 285 855,00 PLN
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”; miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 16:00.
Zakres tematyczny operacji: Cel ogólny II: Zrównoważony rozwój obszaru i działalności gospodarczej w oparciu o potencjały lokalne Cel szczegółowy II.1: Wzmocnienie przedsiębiorczości poprzez innowacyjność i działania prośrodowiskowe
Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, w tym uwzględniające innowacyjność i działania prośrodowiskowe
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym operacji innowacyjnych i/lub uwzględniających działania prośrodowiskowe.
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 6 pkt.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz wzór umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: www.prow.malpolska.pl oraz na stronie LGD Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu” www.kwartetnaprzedgorzu.pl
Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji, procedura wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”: www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD - w dwóch egzemplarzach; na płycie należy umieścić WoPP, Biznesplan oraz tabele pomocnicze).
2. Załącznik dotyczący spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących wybór operacji.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

 

loga-lidera.jpg