Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
"Kwartet na Przedgórzu” zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
25.05.2023

"Kwartet na Przedgórzu” zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Zebranie odbędzie się w środę, 31 maja 2023 roku o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A). W związku z charakterem sprawozdawczym Zebrania, planowanym przyjęciem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz zmianami w statucie Stowarzyszenia  zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2022 roku.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w 2022 roku.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2022 roku.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego - bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2022.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok.
9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Rady Stowarzyszenia.
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
13. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.
14. Przedstawienie projektu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023-2027. Dyskusja oraz wprowadzenie uwag do LSR.
15. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2024 rok.
16. Omówienie bieżącej działalności LGD.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Jednocześnie przypominamy, że do 30 czerwca 2023 r. należy dokonać wpłaty składki członkowskiej, która dla osób fizycznych, osób prawnych, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego wynosi 10 zł za każdy rok. Wpłaty można dokonać zarówno osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, jak również przelewem bankowym na rachunek nr: 90 8591 0007 0100 0904 0051 0001.

PEŁNOMOCNICTWO