Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przypomnienie o systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych
23.03.2023

Przypomnienie o systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych

Urząd Miejski przypomina, że brak systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczu prowadzi do lokalnych podtopień i zalewania posesji. Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie, zasypywanie i zaśmiecanie.

Z uwagi na powyższe, przypominamy o konieczności corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności:

- wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowów,

- odmulanie dna koryt rowów,

- usuwanie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich usunięcie,

 - usuwanie wszelkich zatamowań,

 - naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów.

 

Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku – jesienią oraz wiosną w celu umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych oraz w okresie letnim, w zakresie wykaszania roślinności porastającej koryta urządzeń.

Kwestie utrzymania rowów melioracyjnych, reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 ze zm.) – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów.

Zgodnie z art. 206 cytowanej wyżej ustawy jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Zaniedbanie przez właściciela gruntów rolnych ( w tym urządzeń wodnych położonych na nich) utrzymania we właściwym stanie rowów, jak też utrudnianie przepływu wody w rowie, podlegają pod wykroczenie karze grzywny, wymierzanej na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2022.1124 t.j. ze zm.).

Zgodnie z art. 335 ust. 1 Prawo wodne, kontrole stanu urządzeń wodnych przeprowadzają wyznaczeni pracownicy przez PGW WP, którzy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (art 336 ust. 1 pkt. 9, Prawo wodne).