Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych - nabór wniosków
09.01.2023

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych - nabór wniosków

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 3/2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, działająca na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR na operacje z zakresu: 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kwalifikowanych kosztów operacji w wysokości:

jednostki sektorafinansów publicznych maksymalnie
63,63%;
podmioty wykonujące działalność gospodarczą maksymalnie
70%;
organizacje pozarządowe maksymalnie
80%;
w przypadku innych podmiotów maksymalnie 70%
.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie
od 23-01-2023 do 06-02-2023.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Loklanej Grupy Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"; miejscowość : Waryś 327 A, od poniedziałku do piątku,w godz. od 9:00 do 14:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny I:  Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości życia, dostępu do wiedzy oraz perspektyw rozwoju wszystkich grup mieszkańców

Cel szczegółowy I.2:  Kultywowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniające spójność obszarową Przedgórza

Nazwa przedsięwzięcia:  Działania w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo Przedgórza
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór:  Liczba działań promujących obszar Przedgórza

Warunki udzielenia wsparcia:
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR).
3.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD - www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów
, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 14 pkt.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: prow.malopolska.pl.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu": www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz są do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku,w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 51 829,28 EUR - 207 317,12 PLN

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna całkowita wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000 zł.
Limit pomocy przeznaczonej dla jednego beneficjenta w okresie programowania 2014-2020 wynosi 500 000 . Limit ten nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1.Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD -  w dwóch egzemplarzach);

2.Załącznik dotyczący spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących wybór operacji.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

 

loga-lidera.jpg