Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Podejmowanie działalności gospodarczej - nabór wniosków
09.01.2023

Podejmowanie działalności gospodarczej - nabór wniosków

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 2/2023


Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, działająca na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z § 2 rozporzadzenia wdrażanie LSR na operacje z zakresu:

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23-01-2023 do 06-02-2023. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"; miejscowość: Waryś 327 A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny II:  Zrównoważony rozwój obszaru i działalności gospodarczej w oparciu o potencjały lokalne
Cel szczegółowy II.1:  Wzmocnienie przedsiębiorczości poprzez innowacyjność i działania prośrodowiskowe

Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw, w tym uwzględniające innowacyjność i działania prośrodowiskowe
.
Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym operacji innowacyjnych i/lub uwzględniających działania prośrodowiskowe.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.  Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.  Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR).
3.  Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4.  Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD- www.kwartetnaprzedgorzu.pl
oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 6 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stonie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie:  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" :www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz są do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku,w godz. od 8:00 do 16:00.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 116 101,86 EUR - 464 407,44 PLN

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000 zł lub 70 000 zł (jeśli operacja mieści się w wykazie zawodów deficytowych określonych w LSR: ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk, operator wózków widłowych, magazynier, spawacz, fizjoterapeuta/masażysta).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1.Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD -w dwóch egzemplarzach);

2.Załącznik dotyczący spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących wybór operacji.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 6846666, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.


loga-lidera.jpg