Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Rusza kolejny nabór wniosków
09.01.2023

Rusza kolejny nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”,działająca na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z § 2 rozporzadzenia wdrażanie LSR na operacje z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formierefundacji kwalifikowanych kosztów operacji w wysokości:

Jednostki sektora finansów publicznych maksymalnie 63,63%
Podmioty wykonujące działalność gospodarczą maksymalnie 70%
Organizacje pozarządowe maksymalnie 80%
W przypadku innych podmiotów maksymalnie 70%
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 23-01-2023 do 06-02-2023
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”; miejscowość: Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.


Zakres tematyczny operacji:
· Cel ogólny I: Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości życia, dostępu do wiedzy oraz perspektyw rozwoju wszystkich grup mieszkańców
· Cel szczegółowy I.1: poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i renowacja zabytków
· Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja miejsc kultury oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
· Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba  nowych i/lub zmodernizowanych miejsc kultury, obiektów infrastruktury turystycznej irekreacyjnej

 Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, tj. 14 pkt.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego : prow.malpolska.pl
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”:
www.kwartetnaprzedgorzu.pl oraz są do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku, w godz.od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 97 266,22 EUR - 389 064,88 PLN
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna całkowita wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000 zł.
Limit pomocy przeznaczonej dla jednego beneficjenta w okresie programowania 2014-2020 wynosi 500 000 zł. Limit ten nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD - w dwóch egzemplarzach);
2. Załącznik dotyczący spełnienia przez operację lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących wybór operacji.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

 

loga-lidera.jpg