Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
LGD ogłasza nabór wniosków
09.01.2023

LGD ogłasza nabór wniosków

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR1/2023/G


Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, działająca na terenie gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów, zgodnie z § 2 rozporządzenia  wdrażanie LSR, informuje o możliwości składania wniosków grantowych na operacje z zakresu:


Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Działania edukacyjne i/lub promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc i
wydarzeń, w tym rozbudowa systemu EDU-INFO w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej
skich


Wsparcie udzielane jest wformie refundacji w wysokości100%.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie
od 23-01-2023 r. do 06-02-2023 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu", miejscowość Waryś 327 A od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.
Zakres tematyczny projektu grantowego
:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Działania edukacyjne i/lub promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc iwydarzeń, w tym rozbudowa systemu EDU-INFO. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
 §2ust.1pkt.5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm).
Cele i wskaź
niki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego :
Cel ogólny I:
  Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości życia, dostępu do wiedzy oraz perspektyw rozwoju wszystkich grup mieszkańców
Cel szczegółowy
  I.2:  Kultywowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniające spójność obszarową
Przedsięwzięcie
  I.2.2  -  Działania edukacyjne i/lub promocyjne o Przedgórzu bazujące na historii ludzi, miejsc i wydarzeń, w tym rozbudowa systemu EDU-INFO
Wskaźnik produk
tu:  Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR w zakresie działań kultywujących historię obszaru oraz rozbudowanie systemuedukacji o Przedgórzu (EDU-INFO)6

Limit dostępnych środków:  15415,02 EURO/61660,08 PLN
Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD
01.07.2023r.-31.12.2023roku
Kryteria wyboru operacji
:
Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych, zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu" - www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce "LSR 2014-2020" - podzakładka "Dokumenty", a także w Biurze LGD.

Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 30% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. minimum 10 pkt.
W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów o miejscu na liście operacji decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ocenie według kryteriów premiujących, a w następnej kolejności data i godzina wpływu wniosku.
Forma wsparcia
:
pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych intensywność pomocy wynosi100%, wysokość kwoty grantu - wartość dofinansowania do jednego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego wynosi od 8 do 10 tys. zł.
Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o rozliczenie grantu następuje na numer
rachunku bankowego grantobiortcy podany w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez LGD wniosku o rozliczenie grantu.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie
może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Wymagane dokumenty

-
formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników (dwa egzemplarzejeden dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
-
dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
o
doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
o
zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
o
kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
o
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
Ponadto w przypadku zaangażowania w realizację projektu osób z grupy defaworyzowanej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności tych osób do grupy defaworyzowanej, zgodnie ze wskazaniem w LSR, w tym zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.
Miejsce udostępnienia dokumentów LSR
wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020”podzakładka:DOKUMENTY, a także w Biurze LGD.
Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie grantu, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „WNIOSKODAWCA”„NABORY”„2023
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy
Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

 

loga-lidera.jpg