Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontrole zagospodarowania nieczystości ciekłych

Kontrole zagospodarowania nieczystości ciekłych

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) zobowiązała Gminy do prowadzenia systematycznych kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie wszystkich powstających na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Informujemy, że na terenie naszej gminy rozpoczęły się kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umowy na odbiór i transport nieczystości ciekłych, zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym w tym zakresie oraz posiadania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków. Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom.

W przypadku posiadania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz na 2 lata), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów opłaty za w/w usługę.

Wywóz ścieków i osadów ściekowych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Burmistrza Brzeska. Wykaz przedsiębiorstw dostępny jest pod linkiem: https://www.brzesko.pl/media/assets/rozne/wykaz-zezwolenia-scieki-2020-dla-mieszkancow.pdf.