Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu"
22.09.2022

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu"

Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu", zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia, zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków.
Zebranie odbędzie się we wtorek,27 września 2022 roku o godz. 16.00(I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A).

WzwiązkuzcharakteremsprawozdawczymZebraniazwracamysięzprośbąoniezawodne uczestnictwo.Jednocześnieprzypominamy,żeistniejemożliwośćwzięciaudziałuwWalnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2021roku.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w 2021 roku.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2021 roku.

7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego -bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2021.

8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok.

9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Rady Stowarzyszenia.

12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.

13. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2023 rok.

14. Omówienie bieżącej działalności LGD w kontekście przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

loga-lidera.jpg