Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
25.04.2022

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Szanowni Mieszkańcy,

Na podstawie podpisanego Porozumienia nr  1/2021/Brzesko z dnia  21.09.2021 roku w zakresie realizacji Programu STOP SMOG Burmistrz Brzeska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Brzesko.

Dofinansowanie będzie można pozyskać na:

 • Wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne.
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku.

O dofinansowanie w ramach Programu może ubiegać się osoba fizyczna, będąca mieszkańcem Gminy Brzesko, która:

 • posiada tytuł prawny do nieruchomości,
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • zobowiązuje się do utrzymania trwałości w ramach projektu (przez co najmniej 5 lat),
 • nie może sprzedać budynku w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji,
 • nie może posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych które przekraczają 53 000,00 złotych (nie dotyczy to budynku oraz gruntu związanego
  z budynkiem na który mieszkaniec wnioskuje o środki),
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub lokalu w celu realizacji przedsięwzięcia, jak również w okresie trwałości projektu (5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji)

Beneficjent zostanie zakwalifikowany do Projektu, jeżeli budynek mieszkalny zgłoszony do Projektu spełnia następujące warunki: 

 • ​budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 1990 roku,
 • ​​powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego nie przekracza 110 m kwadratowych zamieszkałego przez jedną osobę. W przypadku budynku jednorodzinnego lub lokalu, w której zamieszkują dwie lub więcej osób powierzchnia użytkowa nie przekracza 80 m kwadratowych na osobę.
 • złoży wniosek o udział w Projekcie.

Gmina Brzesko zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2022 roku będą finansowane u mieszkańców w 100%  bez udziału wkładu własnego beneficjenta, nie może przekroczyć 53 000 zł. Programem objętych zostanie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali w tym budynku.

Wniosek będzie można złożyć:

 • Papierowo w Urzędzie Gminy Brzesko w godzinach otwarcia.

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:

 • telefonicznej – pod numerami telefonów:  Gmina 14 686 51 72 lub  Operator Programu 600 243 782
 • mailowej: brzesko@ekoscan.pl

 

OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 1. oświadczenie, w którym określa się liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz dochód przypadający na jednego członka tego gospodarstwa (wzór oświadczenia znajduje się w treści wniosku),
 2. oświadczenie zgodne ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki w celu ustalenia wysokości środków własnych oraz zasobów majątkowych (wzór oświadczenia znajduje się w treści wniosku),
 3. informację o numerze księgi wieczystej elektronicznej lub poświadczenie tytułu prawnego do nieruchomości w przypadku braku posiadania informacji o numerze elektronicznej księgi wieczystej (wzór oświadczenia znajduje się w treści wniosku),
 4. fotografię kotła i tabliczki znamionowej posiadanego źródła ciepła lub inny dokument potwierdzający wiek źródła ciepła, albo oświadczenie dotyczące rodzaju i wieku kotła w przypadku wniosku obejmującego wymianę źródła ciepła lub oświadczenie (wzór oświadczenia znajduje się w treści wniosku) w przypadku braku dokumentacji;
 5. oświadczenie o braku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym lub lokalu (oświadczenie znajduje się w treści wniosku)

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 1. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania wniosku w imieniu Beneficjenta, jeżeli wniosek nie jest podpisany przez Beneficjenta (jeśli dotyczy),
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie samoistne, a jeżeli jest to niemożliwe, złożenie oświadczenia w formie pisemnej przez Beneficjenta o podstawie prawnej posiadania samoistnego, w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z własności lub współwłasności (jeśli dotyczy).

ZASADY OCENY WNIOSKÓW

Decyduje kolejność złożenia wniosku.

ETAP OCENY – OCENA FORMALNA

Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie kompletności wniosku:

 1. Wniosek spełniający wymagania powinien mieć wypełnione wszystkie niezbędne pola, zgodnie z zakresem wniosku,
 2. Wniosek spełniający wymagania powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z zakresem wniosku. Mieszkaniec będzie wzywany do uzupełnienia w przypadku ich braku,

Jeśli Mieszkaniec nie uzupełni wniosku o niezbędne załączniki lub nie złoży wersji papierowej lub nie uzupełni wniosku w sposób kompletny pozwalający na ocenę wniosek zostanie odrzucony.

ETAP OCENY – OCENA MERYTORYCZNA

Wniosek zostanie oceniony w oparciu o informacje o dochodzie na członka rodziny.

Kryterium dochodowe na członka rodziny nie przekracza:

 • 125% kwoty najniższej emerytury, gdy wniosek dotyczy gospodarstwa wieloosobowego (budynek faktycznie zamieszkiwany jest przez 2 lub więcej osób) – 1 563,60 zł
 • 175% (budynek faktycznie zamieszkiwany jest przez 1 osobę) – 2 189,04 zł

KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZADAŃ

Gmina Brzesko planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań następującą pulę środków 1 060 000,00 złotych.

 

ZARZĄDZENIE Nr 107/12022 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XLVI/362/2022 z dnia 30.03.2022r Rady Miejskiej w Brzesku  w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG


Program STOP SMOG http://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog

Łączna liczba zrealizowanych przez Gminę przedsięwzięć niskoemisyjnych w roku 2021 - O

Wymiana/likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w 20 budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Brzesko

Zadanie współfinansowane z budżetu państwaw ramach:

„Porozumienia nr 1/2021/Brzesko  na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”

Beneficjent: Gmina Brzesko

Okres realizacji: 21.09.2021 r. – 20.09.2024 r.

Poziom dofinansowania: 70%

Kwota dofinansowania: 742 000,00 zł

Całkowita wartość Porozumienia:  1 060 000,00 z