Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Do zbycia działka przy ul. Mickiewicza stanowiącej drogę wojewódzką Brzesko-Nowy Sącz
18.07.2019

Do zbycia działka przy ul. Mickiewicza stanowiącej drogę wojewódzką Brzesko-Nowy Sącz

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

  

1Działki ewidencyjnenr nr: 2337/1, 2337/8 (powstała w wyniku podziału działki nr 2337/5), obr. Brzesko-miasto
2Księga wieczystaTR1B/00055563/3
3Łączna powierzchnia działek0,8827 ha
4Opis nieruchomościPrzedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo zachodniej części miasta Brzeska, w województwie małopolskim, bezpośrednio przy ul. Mickiewicza stanowiącej drogę wojewódzką Brzesko-Nowy Sącz, za zabytkowym murem zbudowanymz kamienia biegnącym wzdłuż tej drogi. Od strony kompleksu parkowego znajduje się drzewostan. Elementy infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyna. Wymienione działki zabudowane są aktualnie nieużytkowanym obiektem mieszkalno-sportowym i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalno-sportowy to dawna stajnia z ujeżdżalnią koni, które w okresie powojennym zaadoptowane zostały na odpowiednio: mieszkania komunalne oraz halę sportową – na potrzeby szkół zlokalizowanych w Pałacu Goetza oraz Okocimskiego Klubu Sportowego. W chwili obecnej wszystkie umowy najmu i użyczenia zostały rozwiązane. Wymienione obiekty budowlane tworzą symetryczny układ w kształcie litery „U”. Ich stan techniczny jest zły.Będący przedmiotem zbycia wyżej opisany teren wraz z obiektami budowlanymi  należał w przeszłości do rodziny Goetzow Okocimskich – założycieli i właścicieli Browaru Okocim. Jako historyczna, integralna część parku wpisany został do rejestru zabytków na podstawie decyzji L.Kl.V-WK-114/7/58 z dnia 26 maja 1958 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją nr OZT.5173.2.2012.MWo.1 z dnia 13.02.2012 r. wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości pod warunkami określonymi w tej decyzji:- utrzymania istniejącej zieleni, z możliwością usunięcia drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu,- obiekt wskazany pod adresem ul. Mickiewicza 68 jako zabytkowy, należący do założenia dworskiego Goetzów należy remontowaći utrzymywać zgodnie z jego charakterem. Termin realizacji: 5 lat od momentu nabycia- wykluczenie możliwości dalszej zabudowy działek obiektami kubaturowymi.Te obowiązki będą wpisane do aktu notarialnego.Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach. Nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim działań inwestycyjnych i remontowych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zagospodarowanie zabytku nieruchomego na cele użytkowe wymaga od jego właściciela lub posiadacza uwzględnienia wartości tego zabytku i jego historycznej funkcji.W dziale III księgi wieczystej nr TR1B/00055563/3 wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 2337/5 (z której powstała działka nr 2337/8), obr. Brzesko-miasto na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2337/6, obr. Brzesko-miasto, na której znajduje się mogiła z okresuI Wojny Światowej.
5Przeznaczenie w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowaniaNieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98z dnia 15 czerwca 1998 r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.Wymienione działki zabudowane są aktualnie nieużytkowanym obiektem mieszkalno-sportowym i budynkiem gospodarczym. W południowej części działka nr 2337/8 utwardzona płytami betonowymi, w pozostałej części nieruchomość porośnięta trawą, zakrzaczona. Teren od strony ul. Mickiewicza ogrodzony murem kamiennym.
6Forma zbyciaSprzedaż w publicznym nieograniczonym przetargu ustnym.
7Cena wywoławcza1 812 000,00 zł.nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarówi usług.
8Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 2342/1 na podstawie art. 34ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 29.08.2019 r. włącznie.(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013 r.) Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.