Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nieruchomość do zbycia
18.07.2019

Nieruchomość do zbycia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

  

1Działka ewidencyjnanr 2342/1, obr. Brzesko-miasto, która powstała w wyniku podziału działki nr 2342, obr. Brzesko-miasto
2Księga wieczystaTR1B/00059627/8
3Powierzchnia działki0,9197 ha
4Opis nieruchomościZabudowana murem ogrodzeniowym oraz piwnicą - „lodownią” nieruchomość zlokalizowana jest  w południowo zachodniej części miasta Brzeska, w sąsiedztwie ulicy Barona Jana Goetza (prowadzącej do Pałacu Goetza), ulicy Mickiewicza i rzeki Uszwicy. Od strony ulicy Mickiewicza jest otoczona murem ogradzającym Park Goetza. Nieruchomość sąsiaduje z historyczną bramą wjazdową na teren parku i przylegającą do niej kordegardą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi historyczną i integralną część parku wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr Kl.V-WK-114/7/58 z dnia 26 maja 1958 r. Zgodnie z inwentaryzacją teren działki jest porośnięty drzewami w których dominują rodzime gatunki liściaste w liczbie 241 egzemplarzy. Wielkim walorem działki są dwa szpalery grabów wzdłuż ulicy Barona Goetza i przy skarpie nad Uszwicą, które mają charakter planowanej kompozycji. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją nr OZT.MSz.073/33/10 z dnia 28.06.2010 r. wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości pod warunkami określonymi w tej decyzji.Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach. Nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim działań inwestycyjnych i remontowych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Na przedmiotowej działce istnieją ruiny lodowni dworskiej oraz mur ogrodzeniowy. Obiekty te nie są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, jednak z racji swej lokalizacji na terenie wpisanym podlegają ochronie konserwatorskiej.Dostęp do dróg publicznych – ulica Barona Goetza w obrębie parku i ulica Mickiewicza. Otoczenie korzystne, w pobliżu pałacu Goetzai zabudowań hotelowych. Granica działki wzdłuż muru jest ustalona. Kształt zbliżony do trapezu. Elementy infrastruktury technicznejw zasięgu.
5Przeznaczenie w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowaniaNieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98z dnia 15 czerwca 1998 r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.Teren nieruchomości o wysokich walorach historycznych, krajobrazowych i estetycznych. Porośnięty jest drzewami. Od granicy z ul. Mickiewicza – działka zabudowana murem ogrodzeniowym oraz „lodownią”.
6Forma zbyciaSprzedaż w publicznym nieograniczonym przetargu ustnym.
7Cena wywoławcza300 000,00 zł.nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarówi usług.
8Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 2342/1 na podstawie art. 34ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 29.08.2019 r. włącznie.(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013 r.)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.