Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
10. Remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie.
12.05.2014

10. Remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy publicznej Szkole Podstawowej w SzczepanowieNumer ogłoszenia: 130907 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101307 - 2014r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni boiska sportowego położonego na działce nr 352 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie. W ramach remontu boiska przewidziano: - Przełożenie istniejącego przyłącza wodociągowego poza obręb boiska, - w odległości 5 mb po wschodniej stronie boiska - Ułożenie wokół nawierzchni boiska opaski z obrzeża kolorowego o przekroju 8 x 30 x 100 cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B15 - Wykonanie stałych stóp fundamentowych pod słupki do kosza i ruchomych słupków do siatkówki - Ułożenie nawierzchni z tartanu na całej powierzchni boiska - nawierzchnia tartanowo-poliuretanowa gr. 8 mm i nawierzchniowa gr 6 mm w kolorze bordowym. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem, określa: - dokumentacja techniczna ( projekt budowlany i przedmiar robót), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli w projekcie kosztorysach czy obmiarach, projektant użył nazwy producenta materiału, urządzeń czy wyposażenia, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych które są podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy mogą umawiać się telefonicznie lub pisemnie z osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami co do terminów w sprawie oględzin terenu budowy ( dokonanie oględzin nie jest wymogiem obligatoryjnym). Zadanie musi być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną tak aby obiekt mógł prawidłowo funkcjonować, zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponieważ zadanie może być realizowane w różny sposób (przy zastosowaniu różnego sprzętu) dlatego wykonawca musi oszacować wszelkie nakłady dotyczące robocizny, sprzętu i materiałów których będzie musiał użyć do wykonania zadania. W trakcie realizacji obiektu ( za zgodą stron) mogą być wprowadzone niewielkie zmiany dla poprawienia estetyki i funkcji boiska - np. zmiana kolorystyki, zastosowanie lepszych materiałów wykończeniowych ( jeżeli takie pojawią się na rynku i będą się mieścić w cenie materiałów przyjętych w projekcie). Integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowiły załączniki SIWZ : I. przedmiary robót II . projekt budowlany: III. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.11.21-1, 37.45.19.00-4, 45.23.13.00-8.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji warunkom przyznania pomocy w ramach -Odnowa i rozwój wsi-.SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Krzysztof Żak -ERGBUD- Firma Budowlana, ul. Kusocińskiego 6, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189654,11 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 187910,05Oferta z najniższą ceną: 187910,05 / Oferta z najwyższą ceną: 198243,53Waluta: PLN._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIACPV:45.21.22.21-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych.ZPKG.XIII.271.2.10.2014.ZM z dnia 17 czerwca 2014 rokuOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Treść SIWZ z załącznikami.PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie.Numer ogłoszenia: 101307 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni boiska sportowego położonego na działce nr 352 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie. W ramach remontu boiska przewidziano: - Przełożenie istniejącego przyłącza wodociągowego poza obręb boiska, - w odległości 5 mb po wschodniej stronie boiska - Ułożenie wokół nawierzchni boiska opaski z obrzeża kolorowego o przekroju 8 x 30 x 100 cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu B15 - Wykonanie stałych stóp fundamentowych pod słupki do kosza i ruchomych słupków do siatkówki - Ułożenie nawierzchni z tartanu na całej powierzchni boiska - nawierzchnia tartanowo-poliuretanowa gr. 8 mm i nawierzchniowa gr 6 mm w kolorze bordowym. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem, określa: - dokumentacja techniczna ( projekt budowlany i przedmiar robót), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli w projekcie kosztorysach czy obmiarach, projektant użył nazwy producenta materiału, urządzeń czy wyposażenia, należy to traktować jedynie jako informację podaną przykładowo. Do wykonania zadania wykonawca ma prawo użyć materiały i wyroby dowolnego producenta pod warunkiem że ich parametry nie będą gorsze pod względem jakości od tych które są podane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcy mogą umawiać się telefonicznie lub pisemnie z osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami co do terminów w sprawie oględzin terenu budowy ( dokonanie oględzin nie jest wymogiem obligatoryjnym). Zadanie musi być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną tak aby obiekt mógł prawidłowo funkcjonować, zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponieważ zadanie może być realizowane w różny sposób (przy zastosowaniu różnego sprzętu) dlatego wykonawca musi oszacować wszelkie nakłady dotyczące robocizny, sprzętu i materiałów których będzie musiał użyć do wykonania zadania. W trakcie realizacji obiektu ( za zgodą stron) mogą być wprowadzone niewielkie zmiany dla poprawienia estetyki i funkcji boiska - np. zmiana kolorystyki, zastosowanie lepszych materiałów wykończeniowych ( jeżeli takie pojawią się na rynku i będą się mieścić w cenie materiałów przyjętych w projekcie). Integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią załączniki SIWZ : I. przedmiary robót II . projekt budowlany: III. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 37.45.19.00-4, 45.23.13.00-8.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2014.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 5.000,00 PLN ( słownie : pięć tysięcy złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 45 i art. 46 upzp oraz punktem 8 siwzIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie wykazanie się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie boiska sportowego z nawierzchnią tartanową o wartości nie mniejszej niż 150 000, 00 zł. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie wykazanie się dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno budowlanej. .Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie.Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenie uzupełniającego w trybie art. 24ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznik NR 7 SIWZ. 6. Kosztorysy ofertowe. 7. Wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 9 SIWZ . 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 10 SIWZ jeżeli dotyczy. 9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik NR 16 SIWZ. 10. Lista podmiotów grupy kapitałowej - załącznik NR 17 SIWZ jeżeli dotyczy.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Ceny ofertowej: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - o wielkość wynikającą ze zmiany tej stawki; b) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym - o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano; 2) Terminu realizacji zamówienia: a) w przypadku udzielenia WYKONAWCY zamówienia dodatkowego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia) będzie skutkowało wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego - o czas tego wydłużenia; b) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia - o czas tego wstrzymania robót. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia WYKONAWCY wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. c) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub sztuka budowlana - o czas, w którym prowadzenie robót nie będzie możliwe. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy; d) w przypadku wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - o czas usunięcia wady e) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od WYKONAWCY, a w szczególności w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, itp. - o czas trwania tych przeszkód; f) g) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJACEGO, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu o czas występowania tych okoliczności; g) w przypadku wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie - o czas usunięcia przedmiotowego zagrożenia; h) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SIWZ - o czas trwania tej okoliczności i jej skutków stosownie do oceny Zamawiającego. W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia podstawowego ustali Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą, lecz nie będzie on dłuższy niż wskazany powyżej. 3) Parametrów technicznych przyjętych rozwiązań: ZAMAWIAJACY przewiduje możliwość dokonania zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla ZAMAWIAJACEGO, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych; W powyższym przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametrów technicznych nie mogą wpłynąć na wysokość ceny przyjętej w ofercie. 4) Osób wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione zarówno przez ZAMAWIAJĄCEGO jak i WYKONAWCĘ. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania, to strony potwierdzą to w sposób przewidziany przepisami prawa. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać określonych wymagań, to ich zmiana może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony przeciwnej umowy. 5) Wprowadzenia nowego Podwykonawcy, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez WYKONAWCĘ. W przypadku, gdy WYKONAWCA polegał na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił WYKONAWCY albo warunki te spełnia WYKONAWCA. 2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku WYKONAWCY wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody ZAMAWIAJĄCEGO na jej dokonanie lub przedłożenie propozycji zmiany przez ZAMAWIAJACEGO.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl-menu PRZETARGI/pozycja nr 10Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko, ul.Głowackiego 51, pok. nr 109, tel.14 68 65 121, fax .14 66 3056 45, w dniach pracy w godz. od 7:30 do 15:30 e-mail; malgorzata.tomaszek@um.brzesko.pl.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko, ul.Głowackiego 51, pok. nr 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji warunkom przyznania pomocy w ramach -Odnowa i rozwój wsi-.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie_________________________________________________________________________PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV:45.21.22.21-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych.ZPKG.XIII.271.2.10.2014.ZM z dnia 12 maja 2014 roku