Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
6. Utrzymanie porządku na gruntach gminnych w Gminie Brzesko - koszenie traw.
18.04.2014

6. Utrzymanie porządku na gruntach gminnych w Gminie Brzesko - koszenie traw.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Utrzymanie porządku na gruntach gminnych w Gminie Brzesko - koszenie trawNumer ogłoszenia: 103377 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85745 - 2014r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie porządku na gruntach gminnych w Gminie Brzesko - koszenie traw.II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres I : Utrzymanie porządku na gruntach stanowiących własność Gminy Brzesko o powierzchni 40,58 ha poprzez dwukrotne koszenie traw i chwastów oraz wycinkę pojedynczych samosiewek w następujących terminach : I termin od 20 maja do 20 czerwca II termin od 20 lipca do 20 sierpnia Szczegółowy wykaz działek zawierał załącznik nr 13 SIWZ ( pkt 1) Zakres II : Utrzymanie porządku na gruntach stanowiących własność Gminy Brzesko o powierzchni 4,33 ha poprzez trzykrotne koszenie traw i chwastów oraz wycinkę pojedynczych samosiewek w następujących terminach : I termin od 15 maja do 10 czerwca II termin od 20 czerwca do 20 lipca III termin od 20 sierpnia do 15 września Szczegółowy wykaz działek zawierał załącznik nr 13 SIWZ ( pkt 2 ) Prace należy wykonać kosiarką bijakową a w miejscach niedostępnych należy wykonać koszenie ręcznie.II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.40.00-4.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2014.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:Grzegorz Danilewski, F.U.H., GD, Filipowice 30, 32-130 Koszyce, kraj/woj. małopolskie.IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38888,89 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 32522,04Oferta z najniższą ceną: 32522,04 / Oferta z najwyższą ceną: 76027,68Waluta: PLN._________________________________________________________________________OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIACPV: 77.31.40.00-4 - Usługi utrzymania gruntówZPKG.XIII.271.2.6.2014.ZM z dnia 14 maja 2014 rokuOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.Treść SIWZ z załącznikami. PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUponiżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzpBrzesko: Utrzymanie porządku na gruntach gminnych w Gminie Brzesko - koszenie trawNumer ogłoszenia: 85745 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska , ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie, tel. 0-14 68 63 100, faks 0-14 66 305 45.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie porządku na gruntach gminnych w Gminie Brzesko - koszenie traw.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Stanowi załącznik nr 13 SIWZ. Zakres I : Utrzymanie porządku na gruntach stanowiących własność Gminy Brzesko o powierzchni 40,58 ha poprzez dwukrotne koszenie traw i chwastów oraz wycinkę pojedynczych samosiewek w następujących terminach : I termin od 20 maja do 20 czerwca II termin od 20 lipca do 20 sierpnia Szczegółowy wykaz działek zawiera załącznik nr 13 SIWZ ( pkt 1) Zakres II : Utrzymanie porządku na gruntach stanowiących własność Gminy Brzesko o powierzchni 4,33 ha poprzez trzykrotne koszenie traw i chwastów oraz wycinkę pojedynczych samosiewek w następujących terminach : I termin od 15 maja do 10 czerwca II termin od 20 czerwca do 20 lipca III termin od 20 sierpnia do 15 września Szczegółowy wykaz działek zawiera załącznik nr 13 SIWZ ( pkt 2 ) Prace należy wykonać kosiarką bijakową a w miejscach niedostępnych należy wykonać koszenie ręcznie.II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 upzp zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy robót podstawowych w okresie do 3 lat od udzielenie zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - koszenie traw.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.40.00-4.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości; 1 000,00 PLN ( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100 PLN ) zgodnie z art. 54 i art. 46 upzp oraz punktem 8 SIWZIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie wykazanie się wykonaniem przynajmniej jednej podobnej usługi o wartości minimum 20.000,00 złotych. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuObok złożonego oświadczenia sprawdzane będzie wykazanie niezbędnego sprzętu jakim ma dysponować wykonawca - kosiarka bijakowa. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuSprawdzane będzie złożone oświadczenie. Ocena polega m.in. na sprawdzeniu; czy dany dokument został wystawiony przez podmiot lub organ uprawniony do jego wystawienia, czy wystawiony jest w okresie ustalonym przez prawo (nie później niż wskazano),czy zawiera informacje wymagane dla tego dokumentu, czy adresatem tego dokumentu jest wykonawca uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu, czy kserokopia załączona przez wykonawców w miejsce oryginału została potwierdzona -za zgodność- przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwa udzielone przez osoby uprawnione, czy złożony dokument jest kompletny, Wynikiem przeprowadzenia przez zamawiającego powyższej oceny jest zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. Pomocniczo w postępowaniu sporządzona zostanie też informacja - w zakresie kompletności dostarczonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Druk ten zawiera w swojej treści dla każdego z badanych dokumentów (metodą zero-jedynkową) oznaczenie spełnia / nie spełnia.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Pzp - załącznik Nr 1 SIWZ. 2. Oświadczenia w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 SIWZ. 3. Oświadczenia uzupełniające w trybie art. 24 ustawy Pzp - załącznik Nr 3 SIWZ. 4. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik Nr 4 SIWZ. 5. Oferta wg wzoru - załącznik NR 5 SIWZ 6. Kosztorys ofertowy przygotowany wg. Formularza cenowego - załącznik NR 6 SIWZ 7. Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik NR 7 SIWZ 8. Pisemne zobowiązanie się do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik NR 8 SIWZ ( jeżeli dotyczy) 9. Wykaz minimum jednej podobnej roboty - usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia- załącznik NR 9 SIWZ 10. Oświadczenie nie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik Nr 10 SIWZ 11. Lista podmiotów grupy kapitałowej - załącznik NR 11 SIWZ ( jeżeli dotyczy) 12. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy prac -usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik NR 12 SIWZ.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianNa podstawie art. 144 ust 1 zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej zmiany; 1. Zmiana terminu wykonania usługi Warunkami takiej zmiany są : - wystąpienie zdarzeń technicznych lub okoliczności, których nie można było przewidzieć a które uniemożliwiają terminową realizację zadania . W szczególności zdarzenia te obejmują jedną z poniższych przyczyn : 1) ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, 2) protesty osób fizycznych lub innych podmiotów co do wykonania usługi . - zgody obu stron umowy, - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego , - nie wpłynie to w żaden sposób na zmiany wartości zawartej umowy. 2. Obniżenie wartości umowy w przypadku odstąpienia od wykonania części usługi , którą obejmowało zamówienie. Warunkami tych zmian są: - wskazanie zakresu usług, które ze względów formalnych, ekonomicznych lub technicznych /np. sprzedaż działki przez gminę , susza, zmiana użytkowania części gruntów trawiastych / nie mogą lub nie muszą być wykonane, - zgoda obu stron umowy , - zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, 3. Zmiana wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT, Warunkiem takiej zmiany jest zmiana w podatku VAT wprowadzona właściwymi aktami prawnymi. 4. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy , bądź wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzesko.pl-menu PRZETARGI/pozycja nr 6Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Brzesku,32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. nr 117, tel. 14 / 68-65-128, fax. 14/ 66 305 45 w dniach pracy w godz. od 7:30 do 15:30, e-mail; maria.zachara@um.brzesko.pl.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2014 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. nr 101 - Sekretariat Burmistrza Brzeska.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie_________________________________________________________________________PRZETARG - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUCPV: 77.31.40.00-4 - Usługi utrzymania gruntówZPKG.XIII.271.2.6.2014.ZM z dnia 18 kwietnia 2014 roku