Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Nieograniczony pisemny konkurs ofert  na najem lokalu przy Piłsudskiego
16.04.2014

Nieograniczony pisemny konkurs ofert na najem lokalu przy Piłsudskiego

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert  na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku:        na parterze (w tzw. przyziemiu) budynku przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B- o powierzchni: 17.00 m2, przeznaczonego  na garaż, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 400/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Oferty należy składać do dnia 6 maja 2014r.  (wtorek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  do godz. 945.

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

- „Najem garażu położonego przy ul. Legionów Piłsudskiego 40B w Brzesku”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2014r.o godz. 1000, w gabinecie Zastępcy Burmistrza Brzeska, oznaczonym nr 100.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

-          imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

-          stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,

-          oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzeskuul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

                   Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul.Legionów Piłsudskiego nr 40Bwynosi: 8,00 złotych netto.

Do stawek czynszu netto ustalonych w drodze konkursu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

4. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.

5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy  złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomienio jej terminie.

6. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góryw okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

7. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanejz początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2015 rokuw wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

8. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmuw terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.

10. Najemca po przejęciu lokalu ponosi koszty poboru wody i odbioru ścieków oraz poboru energii elektrycznej w sposób opisany w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 400/2013 z dnia 19.12.2013r.

Zastrzega się prawo odwołania konkursu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie oferenta, regulamin konkursu,umowa najmu na garaż